Title:
15. HR SALÓN
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

15. HR SALÓN

15. HR SALÓN

Age Management Balancing - Aby 50+ neznamenalo mínus

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:31.máj 2017
Uzávierka prihlášok:24. máj 2017
Miesto konania:Bratislava
Pre koho?profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí a ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o problematike age managementu
Čo získate?budete môcť zdieľať skúsenosti, získate aktuálne informácie o vývoji a trendoch v oblasti Age Managementu

Myslite už teraz na to, čo bude s vašimi zamestnancami o 10-15 rokov. Pripravte firmu na ich starnutie uplatňovaním nástrojov age managementu, ktoré pomôžu zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Tému age managementu (AM) sme viackrát v posledných rokoch komunikovali v súvislosti s našou konferenciou HRsalon, ktorý má za sebou 14 úspešných ročníkov.

Zameriava sa na populáciu v pracovnom procese – mladú, strednú a hlavne staršiu generáciu – tzv. „silver“. Vítame spoluprácu s manažérmi z biznisu, so štátnej a verejnej správy - najväčšími zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi, ktorí sa témou AM zaoberajú (vysoké školy, združenia,...)

Príďte na konferenciu, ktorej 15. ročník organizuje INTENZÍVA spolu s občianskym združením Age Management Balancing, n. o. a ďalšími partnermi. Čaká vás deň plný dobrej praxe, stretnutí s osobnosťami zo Slovenska a zahraničia, zdieľanie skúseností, panelová diskusia,...
Informácie o predošlých salónoch nájdete v ARCHÍVE


Speakers

Rudolf Rosskopf, generálny riaditeľ , Slovenská Grafia a.s.

Rudolf Rosskopf (1966) – momentálne generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská Grafia a.s., najväčšej slovenskej tlačiarne s ročnými tržbami 75 mil € s počtom zamestnancov v trvalom pracovnom pomere 420.
Celý svoj profesionálny život po ukončení Chemicko-technologickej fakulty STU v odbore polygrafia, strávil na rôznych pozíciach v polygrafických podnikoch vrátane základných pracovných pozícii ako obsluha strojov cez pozície riadenia výroby až do súčasnej vrcholovej manažérskej pozície.


Mgr. Jan Dobeš,  viceprezident, Česká Asociace Age Managementu z.s. (ČAAM)

Predstavenie ČAAM v ČR spolupráca so SAAM (federálna spolupráca)
Pôsobenie ČAAM v rámci ČR, podpora age managementu v rámci firiem, ponuka ČAAM pre firmy, organizácie verejnej správy. Ponuka služieb, produktov ČAAM pre biznis.
Ako bude ČAAM podporovať pracovníkov v rámci jednotlivých vekových skupín na trhu práce?


Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.

Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohody zamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.


Bohumil Pokorný, expert projektu, AIVD Age Management

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany zdravia a vplyvu životného pracovného prostredia na ľudské zdravie. V rokoch 2003 - 2013 riadil Zdravotný ústav so sídlom v Brne.

Budú prednesené výsledky merania indexu pracovnej schopnosti WAI získanej v priebehu rokov 2012-16 v ČR. Naša databáza WAI má v súčasnosti prvých cca 1000 nameraných hodnôt, ktoré boli získané na rôznych pracoviskách ČR. Doterajšie hodnotenie pracovnej schopnosti pomocou tejto metódy bolo v ČR zamerané prevažne na zamestnanecké skupiny staršie ako 50 rokov. Doterajšie výsledky potvrdzujú obdobné zistenia uskutočnené touto metódou v zahraničí (Fínsko, Holandsko).


Danka Kapucianová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, Sociálna posťovňa
Janka Holúbeková, riaditeľka odboru ľudských zdrojov, Sociálna poisťovňa

Trend nielen posledných rokov - pracujúci poberatelia starobného dôchodku v SR a zamestnávanie ľudí nad 50 rokov. Prečo je potrebné zamestnávať ľudí nad 50 rokov? Ako, čím a kde môžu byť pre nás prínosom? Alebo je to "druh" určený na vymretie z pracovného procesu? Ako sa s uvedenými trendami vyrovnáva Sociálna poisťovňa?

Barbara Ukropcová, expertka a koordinátorka projektu, Biomedicínske centrum SAV

 doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka a koordinátorka klinických štúdií. V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy vzniku chronických civilizačných ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. 

Prednáša na Lekárskej fakulte aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave získala špecializáciu v internej medicíne. Bohaté skúsenosti v oblasti základného a translačného biomedicínskeho výskumu nadobudla počas svojho postdoktorandského pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, ako aj počas svojho doktorandského štúdia na ÚEE SAV.
Vedecká orientácia: klinický biomedicínsky výskum zameraný na úlohu kostrového svalu a jeho endokrinnej aktivity v patogenéze chronických ochorení, uplatnenie fyzickej aktivity v prevencii a liečbe obezity a chronických ochorení. Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 6 monografií, autorkou viacerých vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).

Dr. Ukropcová bola/je zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov, ktoré sa zameriavajú na účinky fyzického cvičenia na pamäť, zdatnosť a metabolizmus u seniorov. Klinické intervenčené štúdie sa realizujú v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK ako aj s klinickými neurológmi z I. a II. Neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave.

Mgr. Ján Cvečka, PhD., riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara na Univerzite Komenského, Fakulte telesnej výchovy a športu.

Jeho hlavnou špecializáciou je najmä výskum pohybovej aktivity aplikovanej v prevencii a liečbe civilizačných ochorení seniorov. Taktiež sa zameriava na možnosti transferu najnovších vedeckých poznatkov a zistení do reálnych podmienok diagnostiky motorických schopností. Je autorom niekoľkých vedeckých publikácií z oblasti pohybovej aktivity a v súčasnosti pripravuje ako spoluautor vydanie knihy venovanej tejto problematike. 


Miroslava Remenárová, Manažérka pre firemné vzťahy, CRH (Slovensko)

viac ako pätnásť rokov je súčasťou medzinárodných tímov a venuje sa budovaniu reputácie firemných značiek a ich vzťahu so spotrebiteľmi, zákazníkmi, regulátormi a médiami. Aj preto má stále v obľube Pepsi, pivo z Pivovarov Topvar a Plzeňského Prazdroja, tankuje na OMV a podporuje budovanie spoločenskej zodpovednosti firiem, ako to robila aj vo Philip Morrise a iných firmách. Keď v roku 2011 uviedla na trh PR agentúru RELATIONS, uspela medzi najlepšími a pracovala pre takých klientov, ako Orange či ŠKODA Auto Slovensko, ale aj pre neziskové organizácie. K tretiemu sektoru mala vždy blízko, je prezidentkou mimovládnej organizácie Business & Professional Women a ako členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu presadzuje etiku v marketingovej aj korporátnej komunikácii.


Program

8:30 - 9:00

Registrácia, ranná káva

9:00 - 9:50 

Otvorenie salónu 

Neviete čo znamená  ČAAM a SAAM ? 
Môžete sa dozvedieť a pridať k nám! Jan Dobeš, viceprezident ČAAM

Kreslo pre hosťa
Generačné odovzdávanie skúseností v polygrafickom priemysle 
s Rudolfom Rosskopfom GR, Slovenská Grafia, a.s. a M. Nemečkom, prezidentom SAAM

9:50 - 10:20

Prežijeme bez zamestnancov 50+?
Danka Kapucianová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa,
Janka Holúbeková, riaditeľka odboru ľudských zdrojov,
Sociálna poisťovňa

10:20 - 10:50

Pohyb – elixír života
Barbara Ukropcová, expertka a koordinátorka projektu, Biomedicínske centrum SAV
Ján Cvečka, riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara,  FTVŠ

10:50 - 11:20

Prestávka na občerstvenie a networking
Počas prestávky si budete môcť  zmerať rovnováhové schopnosti, orientačne zistiť množstvo využitej energie pri ľahkom 2-minútovom pokuse a ďalšie zaujímavé testy...

11:20 - 12:00

Doterajšie výsledky merania pracovnej schopnosti v ČR
Bohumil Pokorný, konzultant, expert projektu

Profesijná seniorita alebo zručnosti pre úspešný pracovný život a zvládanie zmien
Ilona Štorová, predsedkyňa združenia, Age Management z.s. ČR,
prezidentka ČAAM

12:00 - 12:20

Zdieľanie dobrej praxe z biznisu
Miroslava Remenárová, CRH Slovensko, a.s., Manažérka pre firemné vzťahy CRH Slovensko, a.s.

12:20 - 13:00

WORKSHOP - praktická ukážka z projektu Profesná seniorita 

Záver konferencie

Fotogaléria