Title:
Sales CIMA B (certifikovaný kurz)
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-02-22
 

Sales CIMA B (certifikovaný kurz)

Sales CIMA B (certifikovaný kurz)
Sales CIMA B (certifikovaný kurz)
Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:na objednávku
Miesto konania:Praha (partnerský inštitút)
Pre koho?manažérom na strednej a vyššej úrovni riadenia v oblasti obchodu a predaja, absolventom kurzu Marketing CIMA A, Sales CIMA A
Čo získate?budete schopní vytvoriť strategickú úlohu riadenia predaja a marketingu pre dosiahnutie konkurenčnej výhody, zmeníte obchodné myslenie smerom na trh a zákazníka, získate vedomosti potrebné pre efektívnu komunikáciu so zákazníkom na základe cieľov
Cena:1 520 € bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 1 390 €)

Prečo absolvovať tento kurz spojený s praktickým tréningom?

Kurz Sales CIMA B (holandské know-how/NIMA) sa zameriava predovšetkým na tvorbu firemných obchodných stratégií a riadenie obchodu v širšom marketingovom kontaxte. Okrem teoretických informácií z moderného marketingu a obchodu sú v jeho priebehu riešené konkrétne prípadové štúdie a prebieha praktický tréning. Zvýšite si kvalifikáciu, získané vedomosti a zručnosti si preveríte podľa medzinárodných štandardov formou záverečnej skúšky pred nezávislou certifikačnou komisiou, máte možnosť získať certifikát - obchodný manažér. Získate nové kontakty a inšpiráciu a budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi - expertmi z praxe.

Vedomosti a zručnosti sú odporúčané na úrovni výstupov z kurzu Sales CIMA A, nevyhnutná je prax minimálne jeden rok na strednej úrovni riadenia v obchode / marketingu, zvládanie komunikačných, predajných a prezentačných zručností.

Referencie TU

Mohlo by vás ďalej zaujímať

Program

1. sústredenie (2 dni)

● Prostredie predaja ● Databázy a práca s nimi ● Prognózy predajov

● Plánovanie predaja ● Riadenie distribučných kanálov  

2. sústredenie (2 dni)

● Finančné výsledky a controling ● Tvorba rozpočtu 

● KAM – starostlivosť o kľúčových zákazníkov ● CRM – budovanie vzťahov so zákazníkmi ● Medzinárodný predaj – interkultúrna komunikácia

3. sústredenie (2 dni)

● Riadenie predaja

● Pokročilé predajné zručnosti

4. sústredenie (2 dni)

 ● Psychohygiena a riadenie času

● Manažérske zručnosti – techniky ● Kontrola obchodných zástupcov – OZ

5. sústredenie (2 dni)

● Riadenie ľudských zdrojov

● Právne aspekty predaja

Metodika výučby

Program bol spracovaný na základe zahraničného know-how s podporou ESF. Projektový tím bol zložený z popredných marketingových odborníkov a certifikovaných lektorov CIMA. Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú bloky teoretického učiva s praktickou činnosťou a tréningom. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov. Súčasne prebieha simulácia reálnych predajných podmienok. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu

  • po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát),
  • Certifikát Sales CIMA B získate po úspešnom vykonaní skúšky v Českom inštitúte pre marketing (CIMA) v Prahe (3x ročne). CIMA je jediným zástupcom ČR v Európskej marketingovej konfederácii (EMC). Certifikát Sales CIMA B je dokladom, že ste zvládli tvorbu firemných obchodných stratégií a riadenie obchodu v širšom marketingovom kontexte, kompatibilnú s medzinárodnými štandardmi. Jeho platnosť je obmedzená 5 rokov s možnosťou recertifikácie.

Mohlo by vás ďalej zaujímať

Lektori, garanti

Lektori zaradení do našej databázy spĺňajú tieto kritériá:

  1. 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie,
  2. 2. odborná viacročná prax,
  3. 3. formálne preukázateľné pedagogické alebo lektorské zručnosti vo vzdelávaní dospelých,
  4. 4. referencie.

Lektorov do kurzov vyberáme na základe predchádzajúcich hodnotení, ktoré realizujeme po ukončení každého kurzu a našom ročnom hodnotení podľa vopred stanovených kritérií.
V kurzoch CIMA vyučujú českí experti s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, vyškolení a akreditovaní NIMA/CIMA a lektori zo SR, akreditovaní CIMA. V priebehu kurzu sa lektori striedajú podľa tém a špecializácie. Vieme vopred zaslať konkrétne referencie na lektorov, ktorí v danom kurze budú učiť.

Odborný garant:  

 

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Soňa Borková, Dis
Absolventka Univerzity J. A. Komenského odbor Riadenie ľudských zdrojov a Riadenie predajných aktivít. Akreditovaná Projektová manažérka pre EU fondy so špecializáciou na vzdelávacie projekty Certifikácie PRINCE2. Certifikovaná koučka ICF so zameraním na business koučing. Certifikovaná konzultantka metodik LEAN Managementu.
V rokoch 1999 - 2009 pracovala pre nadnárodné obchodné korporácie ako napr. Ahold Czech republic, a. s. na pozíciách Oblastná vedúca predaja a Marketingová manažérka pre ČR.
Súbežne pôsobila ako Projektová manažérka internej marketingovej komunikácie, Projektov manažérka projektu Zvyšovanie produktivity práce a ako Kouč rozvoja manažérov pre pobočkovú sieť na Slovensku.
Od roku 2009 pôsobí ako lektor a kouč v oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a obchodných zručností, konzultantka v oblasti podnikovej logistiky, zvyšovaní produktivity a implementácia metód štíhlych procesov v odvetví výroby a obchodu. Projektový manažér pre nastavenie logistických a personálnych systémov riadenia vo výrobných spoločnostiach.
Najčastejšie realizuje zmenové projekty vo výrobných a obchodných spoločnostiach v Českej republike a na Slovensku.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do štrnástich pracovných dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.
Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel:02-682 86 574,
tel/fax: 02-682 86 574
e-mail: kurzy@intenziva.sk,www.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5

č.účtu : 2629253178/1100 

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 550 EUR310 EUR1 860 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)1 420 EUR284 EUR1 704 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.