Title:
Sales CIMA B
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-12-06
 
Zdieľať na LinkedIn

Sales CIMA B

Sales CIMA B

Zlepšite predajnú a marketingovú stratégiu firmy. (certifikovaný kurz)

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:Na objednávku
Pre koho?Manažérom na strednej a vyššej úrovni riadenia v oblasti obchodu a predaja, absolventom kurzu Marketing CIMA A, Sales CIMA A.
Čo získate?Budete schopní vytvoriť strategickú úlohu riadenia predaja a marketingu pre dosiahnutie konkurenčnej výhody, zmeníte obchodné myslenie smerom na trh a zákazníka, získate vedomosti potrebné pre efektívnu komunikáciu so zákazníkom na základe cieľov.
Cena:1 520 EUR bez DPH

Program

1. sústredenie (2 dni)
 • Prostredie predaja
 • Databázy a práca s nimi
 • Prognózy predajov
 • Plánovanie predaja
 • Riadenie distribučných kanálov  
2. sústredenie (2 dni)
 • Finančné výsledky a controling
 • Tvorba rozpočtu 
 • KAM – starostlivosť o kľúčových zákazníkov
 • CRM – budovanie vzťahov so zákazníkmi 
 • Medzinárodný predaj – interkultúrna komunikácia
3. sústredenie (2 dni)
 • Riadenie predaja
 • Pokročilé predajné zručnosti
4. sústredenie (2 dni)
 •  Psychohygiena a riadenie času
 • Manažérske zručnosti – techniky
 • Kontrola obchodných zástupcov – OZ
5. sústredenie (2 dni)
 • Riadenie ľudských zdrojov
 •  Právne aspekty predaja

Metodika výučby

Program bol spracovaný na základe zahraničného know-how s podporou ESF. Projektový tím bol zložený z popredných marketingových odborníkov a certifikovaných lektorov CIMA. Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú bloky teoretického učiva s praktickou činnosťou a tréningom. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov. Súčasne prebieha simulácia reálnych predajných podmienok. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu

 • po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát),
 • Certifikát Sales CIMA B získate po úspešnom vykonaní skúšky v Českom inštitúte pre marketing (CIMA) v Prahe (3x ročne). CIMA je jediným zástupcom ČR v Európskej marketingovej konfederácii (EMC). Certifikát Sales CIMA B je dokladom, že ste zvládli tvorbu firemných obchodných stratégií a riadenie obchodu v širšom marketingovom kontexte, kompatibilnú s medzinárodnými štandardmi. Jeho platnosť je obmedzená 5 rokov s možnosťou recertifikácie.

Prečo absolvovať tento kurz spojený s praktickým tréningom?

Kurz Sales CIMA B (holandské know-how/NIMA) sa zameriava predovšetkým na tvorbu firemných obchodných stratégií a riadenie obchodu v širšom marketingovom kontaxte. Okrem teoretických informácií z moderného marketingu a obchodu sú v jeho priebehu riešené konkrétne prípadové štúdie a prebieha praktický tréning. Zvýšite si kvalifikáciu, získané vedomosti a zručnosti si preveríte podľa medzinárodných štandardov formou záverečnej skúšky pred nezávislou certifikačnou komisiou, máte možnosť získať certifikát - obchodný manažér. Získate nové kontakty a inšpiráciu a budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi - expertmi z praxe.

Vedomosti a zručnosti sú odporúčané na úrovni výstupov z kurzu Sales CIMA A, nevyhnutná je prax minimálne jeden rok na strednej úrovni riadenia v obchode / marketingu, zvládanie komunikačných, predajných a prezentačných zručností.

Lektori, garanti

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Soňa Borková, Dis
Absolventka Univerzity J. A. Komenského odbor Riadenie ľudských zdrojov a Riadenie predajných aktivít. Akreditovaná Projektová manažérka pre EU fondy so špecializáciou na vzdelávacie projekty Certifikácie PRINCE2. Certifikovaná koučka ICF so zameraním na business koučing. Certifikovaná konzultantka metodik LEAN Managementu.
V rokoch 1999 - 2009 pracovala pre nadnárodné obchodné korporácie ako napr. Ahold Czech republic, a. s. na pozíciách Oblastná vedúca predaja a Marketingová manažérka pre ČR.
Súbežne pôsobila ako Projektová manažérka internej marketingovej komunikácie, Projektov manažérka projektu Zvyšovanie produktivity práce a ako Kouč rozvoja manažérov pre pobočkovú sieť na Slovensku.
Od roku 2009 pôsobí ako lektor a kouč v oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a obchodných zručností, konzultantka v oblasti podnikovej logistiky, zvyšovaní produktivity a implementácia metód štíhlych procesov v odvetví výroby a obchodu. Projektový manažér pre nastavenie logistických a personálnych systémov riadenia vo výrobných spoločnostiach.
Najčastejšie realizuje zmenové projekty vo výrobných a obchodných spoločnostiach v Českej republike a na Slovensku.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do štrnástich pracovných dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.
Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel:02-682 86 574,
tel/fax: 02-682 86 574
e-mail: kurzy@intenziva.sk,www.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5

č.účtu : 2629253178/1100 

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 550 EUR310 EUR1 860 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)1 420 EUR284 EUR1 704 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.