Title:
Marketing CIMA B
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-12-06
 
Zdieľať na LinkedIn

Marketing CIMA B

Marketing CIMA B

Chcete lepšie porozumieť princípom marketingu a jeho prepojeniu na prax? (certifikovaný kurz)

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Pre manažérov a špecialistov z oblasti obchodu a marketingu, vedúcich a riadiacich pracovníkov a pre všetkých marketérov s cieľom vytvárania správnych a úspešných stratégií vrátane auditu a ich správnej realizácie.
Čo získate?Naučíte sa predvídať a hodnotiť príťažlivosť podnikania na jednotlivých trhoch, analýzou budete schopní zvoliť správny cieľ a vhodnú stratégiu, budete vedieť navrhnúť a obhájiť optimálne riešenia.
Cena:1 730 € bez DPH

  Referencie TU

Program

DÁTUM  LEKCIA

I. sústredenie

6.3.

 1. Základy manažmentu podniku
 2. Strategický manažment podniku
3. Financovanie podniku

7.3.

4. Investície v podniku
5. Náklady, kalkulácie, rozpočty

  II. sústredenie

20.3.

6. Príprava marketingového výskumu
7. Realizácia marketingového výskumu
8. Spracovanie dát

21.3.

9. Analýza dát
10. Strategický marketingový manažment SBU
11. Detailná situačná analýza trhov
             

III. sústredenie

10.4. 

 
12. Predpoveď predaja, zisku a hodnotenie trhov
13. Rozhodovanie v marketingu 
14. Určenie koncepcie marketingovej stratégie

11.4.  15. Stanovenie konkurenčnej stratégie (positioning)
 16. Procesné ponímanie CRM
 17. Spracovanie marketingových stratégií

  IV. sústredenie

15.5. 

 18. Exportný marketing a globálny marketing
 19. Rozhodovanie o nákupe 
 20. Rozhodovanie o produkte a cene
 
16.5.  21. Rozhodovanie o distribúcii
 22. Retailing
 23. Brand management

V. sústredenie

5.6.

 24. Rozhodovanie o initegrovanej marketingovej komunikácií
 25. WEB a internetová komunikácia

6.6.

 26. Implementácia marketingovej stratégie
 27. Zhrnutie
 28. Záverečná prípadová štúdia

19.6.

 Opakovanie a príprava na certifikáciu

  

Prečo absolvovať tento kurz?


Kurz (pôvodné holandské know-how NIMA) vám  poskytne ucelený súbor vedomostí nie len z marketingu, ale aj súvisiacich odborov, posilní vašu pozíciu v strednom manažmente a otvorí vám cestu do vyššieho manažmentu. 
Potrebná je viacročná prax v marketingu, obchode, prípadne inej riadiacej funkcii, vítana je skúška z CIMA A alebo skúška z marketingu na VŠ. 
Kombinuje učivo marketingu, finančného a strategického riadenia, integrovanej komunikácie, logistiky, štatistiky a ďalších manažérskych disciplín v rozsahu nevyhnutnom pre profesionálnych manažérov - marketérov.

Metodika výučby

Obsah výučby spracovali špičkoví experti na základe problematiky strategického trhovo orientovaného manžmentu organizácií, firiem pôsobiacich na B2B i B2C trhoch.
Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa kladie dôraz na praktické cvičenia, prípadové štúdie, ktoré dopĺňajú prednáškové bloky.
Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov. V závere prebieha simulácia rozhodovacích procesov v reálnych trhových podmienkach.
Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu 

  • Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní , ktorý nenahrádza certifikát
  • Certifikát CIMA B - "Marketingový špecialista" získate po úspešnom vykonaní skúšky pred nezávislou komisiou v Českom inštitúte pre marketing v Prahe alebo Bratislave (2x ročne – február, jún). Je dokladom, že ste vyhoveli kvalifikačným štandardom a svoju spôsobilosť ste potvrdili nezávislou skúškou.
    Získané know-how je kompatibilné s úrovňou iných európskych marketingových vzdelávacích systémov, pretože inštitút CIMA spolupracuje s partnermi v Európskej marketingovej konfederácii EMC. Jeho platnosť je obmedzená na 5 rokov, kedy budete mať možnosť si svoje vedomosti doplniť a re-certifikovať sa.

Lektori, garanti

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Ing. Luděk ŠTĚPÁN
Absolvent strojníckej fakulty VUT a VA v Brne, odbor letecká výroba. Celú svoju profesionálnu prax pôsobí v B-2-B predaji a marketingu služieb a hlavne rýchloobrátkového tovaru – potraviny, lieky, pivo. Vzdelanie si rozšíril v Lancashire Business School vo Veľkej Británii v programoch marketing, manažment NIMA/CIMA A/B a v ďalších manažérskych kurzoch.
Venuje sa budovaniu, revitalizácii a rozvoju obchodu hlavne stredne veľkých spoločností. Svoje prvé pracovné skúsenosti získal po roku predajom varnej, vykurovacej techniky a strojárenských výrobkov v podniku MORA MORAVIA, a. s., kde bol pri zrode útvarov exportu a marketingu. Od roku 1998 pracoval pre spoločnosť SETUZA, kde vybudoval export rastlinných olejov a tukov do krajín juhovýchodnej Európy a jedlých olejov značky LUKANA na Slovensko. Vo farmaceutických spoločnostiach riadil export generických liečiv, kozmetiky a potravinových doplnkov prevažne do strednej a východnej Európy. Od roku 2008 pôsobil v pivovarníctve ako obchodný riaditeľ holdingu regionálnych pivovarov ZUBR, HOLBA, LITOVEL a STEIGER a neskôr ako riaditeľ Pardubického pivovaru.
Na začiatku 90. rokov sa aktívne podieľal na prenose know-how holandského systému marketingového vzdelávania NIMA do Českej republiky. Od roku 1994 je aktívnym lektorom v certifikovaných kurzoch CIMA aj v zákazkových kurzoch predaja, marketingu a riadenia obchodu. Luděk Štěpán sa narodil v roku 1967 a býva v Olomouckom kraji.


PhDr. Vojtěch Bednář
Vojtěch Bednář sa zaoberá manažérskym a mediálnym poradenstvom. Je sociológ, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný lektor vo vzdelávacích inštitúciách v súkromnom i verejnom sektore v Slovenskej republike.
Venuje sa problematike manažérskej komunikácie, manažmentu vzťahov a komunikácie produktov a služieb v klasických médiách, ale najmä v prostredí nových komunikačných prostriedkov.
Špecializuje sa tiež na problematiku marketingu v sociálnych sieťach a na integráciu on-line komunikácie do celkového komunikačného mixu. Je autorom mnohých kníh, ktoré sú určené manažmentu, študentom a širokej verejnosti.
Spolupracuje s odbornými médiami, ktoré sa špecializujú na marketingovú, mediálnu a manažérsku komunikáciu. Je členom Syndikátu novinářů České republiky, České Andragogické společnosti a Masarykově Sociologické společnosti.


Bc.  Pavlína Langerová
Vystudovala na Vysoké škole mezinárodních vztahů v Praze, obor marketing a PR. Je absolventkou kurzu CIMA A, akreditovaným lektorem programu CIMA i certifikovaný lektor pro vzdělávání dospělých.Sama pracovala v několika manažerských a obchodních funkcích (obchodní a personální ředitelka společnosti Manpower, FONS Motorola, Perspektiva apod.).
Své dlouholeté praktické zkušenosti uplatňuje v organizování kurzů pro rozvoj lidského potenciálu a v poradenství. Poznatky z marketingu, managementu a výstavnictví přednášela je jako externista na MU v Brně, VUT a VŠE v Praze, také v rámci programů MBA. 
Je certifikovaný mezinárodní kouč s bohatou praxí.
V současnosti spolupracuje jako externí lektor marketingu a managementu v několika uznávaných českých i mezinárodních firmách.Kromě marketingu se zaměřuje na komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání, argumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, business etiketu (zkouška u p. Ladislava Špačka), týmovou spolupráci, koučování, asertivitu a řešení konfliktů a rétoriku.

 Ing. Alena Lenzová
 Vystudovala ČVUT fakultu elektrotechnickou v Praze,  odbor Mikroelektronika. Po absolvování vysokoškolského vzdělání působila 5  let v oboru Informačních technologií v Praze a v USA; pracovala jako systémový  inženýr Novell sítí v Seattlu, Washington, USA.
 Od poloviny 90. let se věnuje profesně Marketingu, je certifikovanou lektorkou kurzů CIMA a  absolventkou  specializačního vzdělávání v oblasti managementu a výzkumu trhu.
Má  20-letou praxi v marketingu a managementu ve velkých mezinárodních společnostech v telekomunikacích a bankovnictví. Působila jako manažerka marketingových výzkumů a analýz v Aliatelu, ve společnosti Eurotel zastávala pozici manažerky retenčních programů pro rezidentní zákazníky.
Dále působila jako segmentová marketingová manažerka ve společnosti Telefónica O2, a jako produktová manažerka v GE Money Bank. Její expertní znalost je zejména v oblasti  marketingových výzkumů a analýz, strategického a taktického plánování a exekuce marketingových kampaní, budování vztahu se zákazníky a produktového managementu.
Od roku 2015 působí jako lektorka kurzů CIMA.


Miroslav Albrecht
Vyštudoval VŠE v Prahe, odbor Podniková ekonomika a management a neskôr získal titul MBA na Prague International Business School. Je absolventom kurzov CIMA.
viac ako 15 rokov praxe v marketingu a manažmente v rôznych odboroch a oblastiach. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľ pre vývoj nových služieb v spoločnosti UP Česká republika (Le Cheque Déjeuner), kde má na starosti rozvojové projekty.
Ďalej pôsobí ako externý lektor marketingu a manažmentu a konzultant najmä pre oblasť strategického marketingu. Vo svojej praxi sa okrem vývoja nových služieb a projektového manažmentu zaoberá najmä strategickým plánovaním a strategickým marketingom a manažmentom všeobecne.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5

č.účtu: 2629253178/1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie .

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 730 EUR346 EUR2 076 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)1 590 EUR318 EUR1 908 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.