Title:
Marketing CIMA A
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-10-21
 
Zdieľať na LinkedIn

Marketing CIMA A

Marketing CIMA A

Chcete lepšie porozumieť princípom marketingu a jeho prepojeniu na prax? (certifikovaný kurz)

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:8. október 2019 - 22. január 2020
Uzávierka prihlášok:1. október 2019
Pre koho?Pre všetkých, ktorí sa potrebujú profesionálne orientovať na trhu.
Čo získate?Komplexné vedomosti z marketingu, na prípadových štúdiách sa naučíte využívať hlavné metodické postupy a pracovné techniky v marketingu, zvýšite si kompetencie a odbornosť.
Cena:1 650 € bez DPH

    Referencie TU 

Program

DÁTUM  LEKCIA

I. sústredenie
8. 10. 2019

 1+2. Základy marketingového riadenia a plánovania
 3. Analýza makroprostredia


9. 10. 2019

 4. Analýza trhu
 5. Analýza chovania zákazníka
 6. Analýza priemyselného trhu

II. sústredenie
22 .10. 2019


  7. Segmentácia trhu a umiestňovanie
  8. Analýza konkurencie
  9. Interná analýza 
23. 10. 2019  10. Náklady a kalkulácie
 11. Základy finančnej analýzy

III. sústredenie
12. 11. 2019

 12. Marketingové stratégie
 13. Prodktová a sortimentná politika
13. 11. 2019  14. Cenová politika
 15. Riadenie cien

IV. sústredenie
10. 12. 2019

 16. Distribučná politika
 17. Marketing služieb, marketing obchodu
 18. Aplikačné oblasti marketingu
11. 12. 2019  19. Integrovaná komunikácia 
 20. Reklama
 21. Predajná politika

V. sústredenie
14. 01. 2020

22. Marketingová komunikácia v online prostredí
15. 01. 2020  23. Marketingový výskum
 24. Aplikácia marketingového výskumu

VI. sústredenie
21. 01. 2020

 25. Zhrnutie I+II
 26. Záverečná prípadová štúdia

22. 01. 2020

  Príprava na skúšku

Prečo absolvovať tento kurz? 


Systém marketingového vzdelávania CIMA (pôvodný holandský program) spĺňa európske štandardy vzdelávania
V priebehu kurzu získate know-how, ktoré môžete ihneď aplikovať do praxe, bezpečne ovládnete marketingovú terminológiu a metódy používané v komerčnej oblasti, využiteľné aj vo verejnom sektore.
Zvýšite si kvalifikáciu a marketingové vedomosti budete mať potvrdené skúškou nezávislej certifikačnej komisie. 

Metodika výučby
Metodiku výučby postavenú na pôvodnom holandskom know-how, aktualizoval projektový tím (s podporou ESF) zložený z popredných marketingových odborníkov a certifikovaných lektorov CIMA. Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú prednáškové bloky s praktickou činnosťou. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov, v závere prebieha simulácia reálnych trhových podmienok. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu

  • Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát)
  • Certifikát CIMA A - Marketing Manager získate po úspešnom vykonaní skúšky v Českom inštitúte pre marketing (CIMA) v Prahe prípadne v Bratislave (2x ročne - február, jún).
    CIMA je jediným zástupcom ČR v Európskej marketingovej konfederácii (EMC). Certifikát CIMA A je dokladom, že ste zvládli všeobecné marketingové vedomosti a zručnosti, kompatibilné s medzinárodnými štandardami. Jeho platnosť je obmedzená na 5 rokov s možnosťou re-certifikácie.
  • Máte možnosť pokračovať v kurze CIMA B, C, prípadne v kurzoch Predaj CIMA A, B a ďalej rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v odborných seminároch, workshopoch a kluboch SIMA, ktorými dopĺňame dlhodobé vzdelávanie.

Lektori, garanti

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Ing. Luděk ŠTĚPÁN
Absolvent strojníckej fakulty VUT a VA v Brne, odbor letecká výroba. Celú svoju profesionálnu prax pôsobí v B-2-B predaji a marketingu služieb a hlavne rýchloobrátkového tovaru – potraviny, lieky, pivo. Vzdelanie si rozšíril v Lancashire Business School vo Veľkej Británii v programoch marketing, manažment NIMA/CIMA A/B a v ďalších manažérskych kurzoch.
Venuje sa budovaniu, revitalizácii a rozvoju obchodu hlavne stredne veľkých spoločností. Svoje prvé pracovné skúsenosti získal po roku predajom varnej, vykurovacej techniky a strojárenských výrobkov v podniku MORA MORAVIA, a. s., kde bol pri zrode útvarov exportu a marketingu. Od roku 1998 pracoval pre spoločnosť SETUZA, kde vybudoval export rastlinných olejov a tukov do krajín juhovýchodnej Európy a jedlých olejov značky LUKANA na Slovensko. Vo farmaceutických spoločnostiach riadil export generických liečiv, kozmetiky a potravinových doplnkov prevažne do strednej a východnej Európy. Od roku 2008 pôsobil v pivovarníctve ako obchodný riaditeľ holdingu regionálnych pivovarov ZUBR, HOLBA, LITOVEL a STEIGER a neskôr ako riaditeľ Pardubického pivovaru.
Na začiatku 90. rokov sa aktívne podieľal na prenose know-how holandského systému marketingového vzdelávania NIMA do Českej republiky. Od roku 1994 je aktívnym lektorom v certifikovaných kurzoch CIMA aj v zákazkových kurzoch predaja, marketingu a riadenia obchodu. Luděk Štěpán sa narodil v roku 1967 a býva v Olomouckom kraji.


Ing. Marcel Adamčák
Absolvoval viacero odborných školení lektorov a konzultantov. Akreditovaným lektorom CIMA je od roku 2005. Od roku 1996 pracuje v Žleleziarňach Podbrezová a.s. na Odbore Predaja a Marketingu. Od roku 2002 je ako odborný pracovník marketingu zodpovedný za koordináciu marketingových aktivít spoločnosti.
praktické skúsenosti z nasledujúcich marketingových činností realizovaných v priemyselnom parku: príprava marketingového plánu, príprava a realizácia plánu marketingovej komunikácie, realizácia kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov trhu, prieskumu spokojnosti zákazníka, realizácie benchmarkingu, analýzy externého prostredia a analýzy konkurencie.
Ako konzultant v oblasti marketingového vzdelávania spolupracoval s Magnezit Jelšava. Bol konzultantom Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, pri príprave marketingového plánu kúpeľov. Tiež spolupracuje s agentúrou pre prieskum trhu TNS Slovakia.


PhDr. Vojtěch Bednář
Vojtěch Bednář sa zaoberá manažérskym a mediálnym poradenstvom. Je sociológ, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný lektor vo vzdelávacích inštitúciách v súkromnom i verejnom sektore v Slovenskej republike.
Venuje sa problematike manažérskej komunikácie, manažmentu vzťahov a komunikácie produktov a služieb v klasických médiách, ale najmä v prostredí nových komunikačných prostriedkov.
Špecializuje sa tiež na problematiku marketingu v sociálnych sieťach a na integráciu on-line komunikácie do celkového komunikačného mixu. Je autorom mnohých kníh, ktoré sú určené manažmentu, študentom a širokej verejnosti.
Spolupracuje s odbornými médiami, ktoré sa špecializujú na marketingovú, mediálnu a manažérsku komunikáciu. Je členom Syndikátu novinářů České republiky, České Andragogické společnosti a Masarykově Sociologické společnosti.


  Bc.  Pavlína Langerová 
 Vystudovala na Vysoké škole mezinárodních vztahů v Praze,    obor marketing a PR. Je absolventkou kurzu CIMA A,           akreditovaným  lektorem programu CIMA i certifikovaný
 lektor  pro vzdělávání dospělých
Sama pracovala v několika  manažerských a obchodních funkcích (obchodní a personální ředitelka společnosti Manpower, FONS Motorola, Perspektiva apod.).
Své dlouholeté praktické zkušenosti uplatňuje v organizování kurzů pro rozvoj lidského potenciálu a v poradenství. Poznatky z marketingu, managementu a výstavnictví přednášela je jako externista na MU v Brně, VUT a VŠE v Praze, také v rámci programů MBA.
 
Je certifikovaný mezinárodní kouč s bohatou praxí. V současnosti spolupracuje jako externí lektor marketingu a managementu v několika uznávaných českých i mezinárodních firmách. 
Kromě marketingu se zaměřuje na komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání, argumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, business etiketu (zkouška u p. Ladislava Špačka), týmovou spolupráci, koučování, asertivitu a řešení konfliktů a rétoriku.

   Ing. Alena Lenzová
 Vystudovala ČVUT fakultu elektrotechnickou v Praze,        odbor Mikroelektronika. Po absolvování vysokoškolského vzdělání působila 5       let v oboru Informačních technologií v Praze a v USA; pracovala jako systémový    inženýr Novell sítí v Seattlu, Washington, USA.
 Od poloviny 90. let se věnuje profesně Marketingu, je certifikovanou  lektorkou kurzů CIMA a  absolventkou  specializačního vzdělávání v oblasti managementu a výzkumu trhu.
Má  20-letou praxi v marketingu a managementu ve velkých mezinárodních společnostech v telekomunikacích a bankovnictví. Působila jako manažerka marketingových výzkumů a analýz v Aliatelu, ve společnosti Eurotel zastávala pozici manažerky retenčních programů pro rezidentní zákazníky.
 Dále působila jako segmentová marketingová manažerka ve společnosti Telefónica O2, a jako produktová manažerka v GE Money Bank. Její expertní znalost je zejména v oblasti  marketingových výzkumů a analýz, strategického a taktického plánování a exekuce marketingových kampaní, budování vztahu se zákazníky a produktového managementu.
Od roku 2015 působí jako lektorka kurzů CIMA.


Miroslav Albrecht
Vyštudoval
 VŠE v Prahe, odbor Podniková ekonomika a management a neskôr získal titul MBA na Prague International Business School. Je absolventom kurzov CIMA.
Má viac ako 15 rokov praxe v marketingu a manažmente v rôznych odboroch a oblastiach. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľ pre vývoj nových služieb v spoločnosti UP Česká republika (Le Cheque Déjeuner), kde má na starosti rozvojové projekty.
Ďalej pôsobí ako externý lektor marketingu a manažmentu a konzultant najmä pre oblasť strategického marketingu. Vo svojej praxi sa okrem vývoja nových služieb a projektového manažmentu zaoberá najmä strategickým plánovaním a strategickým marketingom a manažmentom všeobecne.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov 

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu : 2629253178/1100  
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 650 EUR330 EUR1 980 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)1 520 EUR304 EUR1 824 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.