Title:
Profesijná seniorita alebo ako byť dlhodobo úspešný v profesijnom i osobnom živote
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

Profesijná seniorita alebo ako byť dlhodobo úspešný v profesijnom i osobnom živote

Profesijná seniorita alebo ako byť dlhodobo úspešný v profesijnom i osobnom živote

Age Management v praxi

Téma:Age Management
Termín konania:3. - 4. - 5. november 2021
Uzávierka prihlášok:27. november 2021
Miesto konania:Brno, prezenčne
Pre koho?pre manažérov a špecialistov HR, interných lektorov...
Čo získate?zlepšíte riadenie kariéry, motiváciu a duševnú pohodu zamestnancov.
Cena:295 EUR bez DPH

Využite ponuku absolvovať pilotný kurz, na ktorom sa dozviete ako zlepšiť prácu so zamestnancami, aby boli výkonnejší, zdravší, spokojnejší a zostali verní svojej firme!

Skupinovú metódu na dosiahnutie úspešnej profesijnej seniority vypracovali odborníci z fínskeho inštitútu pre zdravie pri práci na podporu kariérneho riadenia, odbornej kvalifikácie a duševného zdravia zamestnancov.

Licencovaný, vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITY TM / Profesní Seniorita® je určený pre Slovenskú a Českú republiku na zlepšenie kariérneho riadenia, motivácie a duševnej pohody zamestnancov.     

   

ČO ZÍSKA ZAMESTNÁVATEĽ:
 • spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec,
 • znížite fluktuáciu a náklady na výmenu zamestnancov, 
 • podporíte zamestnancov k úspešnému vykonávaniu ich práce, 
 • podporíte zamestnancov  pri plánovaní zmeny profesijnej kariéry vo firme, 
 • posilníte motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu zamestnancov,
 • predľžite a skvalitníte profesijný život zamestnancov, 
 • predídete predčasnému odchodu kvalifikovaných zamestnancov do dôchodku, 
 • podporujte a využívajte vekovú rôznorodosť zamestnancov, 
 • rozvíjajte zručnosti zamestnancov pre riadenie profesijnej kariéry,
 • predíďte syndrómu vyhorenia zamestnancov,
 • pripravte sa na premysel 4.0, zvládanie zmien a kritických situácií,
 • výstupom programu je akčný plán každého účastníka školenia.  

Školenie je dvojdňové, školia 2 lektori, optimálny počet  je 15 účastníkov skupine. 

Program

 1. PROFESIJNÉ CIELE (4 hod.)
 • Silné a slabé stránky,
 • práca a voľný čas,
 • očakávania v oblasti kariéry,
 • význam cieľov v živote – interaktívna metóda.

2. PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA (4 hod.)
 • Význam učenia sa nových vecí,
 • zvládanie zmien,
 • pracovné a profesijné zmeny – interaktívna metóda.

3. PODPORA PRACOVNÉHO VÝKONU (4 hod.)
 • Pracovné úlohy v organizácii,
 • pracovný kolektív,
 • význam sociálnej siete v práci – interaktívna metóda.

4. PODPORA DUŠEVNEJ A PRACOVNEJ POHODY (4 hod.)
 • Varovné signály stresu a syndróm vyhorenia,
 • manažment času,
 • životný štýl,
 • obsah práce a s ním spojené očakávania – interaktívna metóda,
 • vytvorenie osobného akčného plánu .

CIELE PROGRAMU
 • Rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry,
 • rozvíjať schopnosť zvládať zmeny,
 • podporiť účastníkov pri plánovaní cieľov a riešení kariérnych otázok,
 • podporiť duševnú pohodu a pokračovanie ich kariéry,
 • predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii,
 • predchádzať predčasnému odchodu do dôchodku, hlavne z dôvodov psychických problémov,
 • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu,
 • podporiť účastníkov v úspešnom vykonávaní svojej práce.

 NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY SKUPINOVEJ METÓDY
 • Posilnenie vnímania vlastnej výkonnosti,
 • osobná skúsenosť s vlastným výkonom,
 • sledovanie výkonu ostatných,
 • spätná väzba od ostatných,
 • emočný stav,
 • aktívne učenie,
 • navrátenie problému do skupiny,
 • príprava na neúspech. 

ŠTUDIJNÉ ZRUČNOSTI NEVYHNUTNÉ PRE RIADENIE KARIÉRY
 • Rozpoznanie cieľov a problémov týkajúcich sa kariéry,
 • definovanie potrebných zručností a spôsobu ako dosiahnuť ciele a riešiť problémy,
 • precvičovanie potrebných zručností a správania,
 • rozpoznávanie problémov a prekážok,
 • definovanie riešení problémov a prekážok,
 • precvičovanie prekonávania problémov a prekážok.

Lektori, garanti

Mgr. Martina Čizmadiová

Prácu s ľuďmi vníma ako poslanie. Už počas štúdia na vysokej škole pracovala vo Volkswagen Slovakia a.s. , kde sa s interným psychológom podieľala na výbere nových zamestnancov.
Od vysokej školy má viac ako 15 - ročné skúsenosti v nastavovaní a riadení procesov v oblasti ľudských zdrojov. V súčasnosti vedie vlastnú konzultačnú firmu ZenithPeople Consulting spol. s r.o. Zameriava sa na tradičné aj moderné techniky výberu nových pracovníkov. Zabezpečuje komplexné poradenské projekty pre slovenské aj nadnárodné spoločnosti. Venuje sa aj osobnostnému rastu, koučingu a lektorskej činnosti, predovšetkým v oblasti zlepšovania mäkkých zručností a kariérneho poradenstva. Pravidelne publikuje odborné články na témy rozvoja ľudských zdrojov. Problematike Vekového manažmentu sa venuje vyše 3 rokov. Je aktívna členka Slovenskej asociácie Age managementu a certifikovaný lektor Profesnej seniority.

Školenie Profesná seniorita odkryje potenciál, pomôže posilniť motiváciu a chuť do práce. Je to výborný nástroj na uchopenie a skvalitnenie svojich cieľov a vízií v pracovnom aj osobnom živote.

Motto:
”Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.” – Sokrates

Mgr. Ilona Štorová

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.
V současné době se zabývá rozvojem age managementu a jeho implementací k zaměstnavatelům i k zaměstnancům, je členkou pracovních skupin zabývajících se problematikou stárnutí a řídí neziskovou organizaci Age Management z.s., která je držitelem licence finského programu Profesní seniority - "Towards Successful Seniority TM" – „Směrem k úspěšné profesní senioritě“ a nástroje na měření pracovní schopnosti Work Ability IndexTM  ve spolupráci s Finnish Institute of Occupational Health (Finsko).Byla vedoucí mezinárodních projektů Strategie Age Managementu v České republice“ a „Implementace Age Managementu v České republice“. Realizuje expertní činnost v oblasti age managementu, publikační i lektorskou činnost. Je spoluzakladatelkou České a Slovenské asociace age managementu.

PhDr. Stanislav Lőrincz

Andragóg, ktorý sa viac ako 15 rokov venuje vzdelávaniu dospelých. Svoje skúsenosti v projektovom riadení uplatňuje pri príprave a implementácii projektov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Ľudské zdroje. Ako predseda správnej rady Aptet, n.o. je tvorcom i strážcom vízie organizácie a manažérom odborných aktivít.


Bc. Igor Hrošovský

Od roku 1991 prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v komerčnej sfére. Posledných 10 rokov sa intenzívne venuje tréningu, koučingu a vzdelávaniu pracovníkov. Ako riaditeľ neziskovej organizácie Aptet, n.o. zabezpečuje okrem všetkých zákonných povinnosti organizácie aj komunikáciu s donormi.

Obchodné podmienky

Storno podmienky 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie 
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie 
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317 
SWIFT: TATR SK BX 

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok300 EUR60 EUR360 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.