Title:
ZDRAVIE - 1. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

ZDRAVIE - 1. ročník

Diskusia k aktuálnym otázkam práva, etiky a kazuistikám v zdravotníctve

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:4. november 2010
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Odborná konferencia z oblasti medicínskeho práva a etiky je organizovaná pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie/WHO v SR. Téma 1.ročníka je prvá z radu aktuálnych tém, ktorú ponúkame na diskusiu odbornej verejnosti. K otvoreným otázkam z vybraných medicínskych odborov budú vyjadrovať svoje stanoviská významné osobnosti z praxe. Chceme osloviť všetkých, ktorí majú záujem sa podieľať na zlepšovaní kvality slovenského zdravotníctva.

 

Ciele konferencie

 

• oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s úrovňou a smerovaním zdravotníckej starostlivosti na Slovensku v oblasti zvyšovania medicínskeho právneho a etického povedomia
• ponúknuť riešenia závažných a problémových situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom verejných a odborných diskusií, prípadových štúdií, modelových situácií, kazuistík, príkladov z praxe a odporúčaných postupov.

 

Cieľová skupina


manažéri a špecialisti
• liečebných a kúpeľných zdravotníckych zariadení
• zdravotných poisťovní, ktoré sa podieľajú na tvorbe zdravotníckej legislatívy
• právnických kancelárií, zaoberajúci sa právnickými kauzami zo zdravotníckej praxe


predstavitelia a zástupcovia
• verejnej správy, ktorá má v kompetencii zdravotnícke a sociálne zariadenia
• združení a asociácií zdravotníckych pracovníkov
• záujmových združení pacientov
• vzdelávacích zdravotníckych inštitúcií.

REFERENCIE

 

Z hodnotení  účastníkov

 

Pozitívne a s vďakou hodnotím zámer organizátorov zorganizovať podujatie v súčasnosti na veľmi aktuálnu tému, vzhľadom na  nízke povedomie zdravotníckych pracovníkov

 

Uvítali sme zorganizovanie tejto konferencie so zaujímavými témami a prednášajúcimi. Ďakujeme

 

Poznatky z ČR - vynikajúca myšlienka, obohatenie diskusie

 

Pochvala pre MUDr. Těšínovú z Ústav medicínskeho práva 1. lékařské fakulty UK v Praze za podnetné skúsenosti z praxe

 

Vynikajúco zameraná konferencia

 

Mne osobne sa konferencia veľmi páčila, bola pracovne nabitá, interaktívna, škoda, že neprišlo ešte viac ľudí - žiadalo by si to asi aj väčšiu sálu. Mojím bezprostredným výstupom z nej je "úvodné slovo" do nášho odborného časopisu Psychiatria pre prax. 

MUDr. Elena Žigová
Prednostka GPK SZU
Námestníčka RN pre ÚZS
Psychiatrická nemocnica Ph.Pinela 
 

Speakers

Usporiadateľ
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Sekretariát
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Tel.: +421 2 682 86 616
Tel./Fax: +421 2 682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

 
Kontakty
V prípade Vášho záujmu o akúkoľvek účasť na konferencii ZDRAVIE sa môžete informovať na adrese:
konferencie@intenziva.sk
Mgr. Ingrid Gábrišová Hovorková, MPH

Tel.: +421 2 682 86 617; +421 2 682 86 574

Mob.: 0948 130 157 

Program

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
v spolupráci so
Slovenskou lekárskou spoločnosťou
a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
pod záštitou
Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike

Vás pozýva na 1. ročník odbornej konferencie
ZDRAVIE 
DISKUSIA K AKTUÁLNYM OTÁZKAM PRÁVA, ETIKY A KAZUISTIKÁM V ZDRAVOTNÍCTVE 

Odborný garant
doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., predseda Etickej komisie SLS

PROGRAM

8.30 – 09.00 Registrácia
9.00 – 09.20 Otvorenie konferencie

PRÁVNA A ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA – ČO NOVÉ MÔŽEME POVEDAŤ SLOVENSKU V ROKU 2010?

Predsedajúci: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová
JUDr. Branislav Fábry, PhD.


09.20 – 09.40

Etika v zdravotníctve SR, pacient a zdravotník – verzus systém; je možná nová kultúra vzťahov?
doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ÚFKF SZU a ÚMEB n. f. v Bratislave


09 - 40 – 10.00

Vzťah lekár – pacient v zdravotníctve, možnosti dialógu a etickej edukácie
MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave

MUDr. Mária Mojzešová, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave

 

10.00 – 10.20

Právní aspekty vztahu lékař – pacient v ČR
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ústav medicínskeho práva 1. lékařské fakulty UK v Praze


10.20 – 10.40

Vzťah lekár – pacient z hľadiska právnych úkonov na Slovensku
JUDr. Branislav Fábry, PhD., KTPaSV, Právnická fakulta UK v Bratislave

10.40 – 11.00 Prestávka

11.00 – 11.20

Súdne a iné spory v zdravotníctve
Mgr. Ľudovít Mičinský V., Rowan Legal Bespoke Counsels

 

11.20 – 11.35

Päť rokov výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou


11.35 – 12.00

Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti
PhDr. Marta Žilová, NCZI, Slovenská lekárska knižnica.

 

12.00 – 12.30

Panelová diskusia
Spíkri tém a predsedajúci

12.30 – 13.30 Obed


POSKYTUJEME SPRÁVNE ZDRAVOTNÍCKU STAROSTLIVOSŤ? POUČME SA Z KAZUISTÍK

Predsedajúci: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová
MUDr. Beata Černáková, PhD.

13.30 – 14.10

Kazuistika: Diagnostický záver bez fyzikálneho vyšetrenia? 
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Interaktívna moderovaná diskusia v pléne
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
JUDr. Branislav Fábry, PhD., KTPaSV, Právnická fakulta UK v Bratislave
MUDr. Mária Mojzešová, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave

laik – pacient

14.10 – 14.50

Kazuistika: Je využívanie nadštandardných služieb pre pacienta vždy prínosom? 
MUDr. Andrea Grolmusová
Interaktívna moderovaná diskusia v pléne
MUDr. Andrea Grolmusová, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Mgr. Ľudovít Mičinský V., ROWAN LEGAL BESPOKE COUNSELS
MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave

laik – pacient

14.50 – 15.30

Kazuistika: Spôsobilosti na právne úkony 
JUDr. Zuzana Stavrovská
Interaktívna moderovaná diskusia v pléne
JUDr. Zuzana Stavrovská, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Mária Mojzešová, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave

laik – pacient

15.30 – 15.50

Ukončenie konferencie

Konferencia je ohodnotená 5 kreditmi

Sprievodná aktivita

Výstava systémov a výrobkov podporujúcich rozvoj zdravotníckej starostlivosti na Slovensku. 
 

Fotogaléria