Title:
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - 14. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - 14. ročník

Tepelnotechnické riešenie – základ energetickej hospodárnosti budov

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:10.-11. mája 2007
Miesto konania:Hotel Patria, Štrbské Pleso

 

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je prezentovať verejnosti zmeny platné od 1. januára 2006, súvisiace s hodnotením potreby tepla na vykurovanie, ovplyvňovaním potreby energie v budovách, hodnotením energetickej hospodárnosti budov a ich energetickou certifikáciou v zmysle smernice 2002/91/ES, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vykonávacej vyhlášky, ktorá má platiť od 1.1.2007.


Cieľová skupina

 • projektanti, autorizovaní inžinieri,
 • pracovníci stavebných úradov a štátnej správy,
 • bytové družstvá, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov,
 • zástupcovia realitných kancelárií, zhotovitelia stavieb, výrobcovia komponentov

Speakers

Usporiadatelia

 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
 • VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava
 • ŠALA-MODI, Praha, Česká republika
 • Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Bratislava

Partneri konferencie

Generálny partner


Hlavný partnerPartneri

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

 

 


Záštita

Marian Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Odborní garanti

 • Sternová Zuzana, prof. Ing., PhD. - VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava
 • Šála Jiří , Ing., CSc. - ŠÁLA-MODI, Praha, ČR

Organizačný garant

 Ing. Tibor Budvesel, VKC Intenzíva, s.r.o.

  

Sekretariát

VKC Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Ing. Eugénia Kiselyová, manažér konferencie
Tel: +421 2 682 86 706, Tel/fax: +421 2 682 86 574
E-mail: vkc@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

 

Organizačné pokyny

Rokovacie jazyky 

Slovenčina, čeština, angličtina so simultánnym tlmočením.

Výstavka a postery

V priestoroch konania konferencie je vyčlenená plocha na výstavku s potrebným technickým zázemím. V základnej ponuke je plocha 4 m2, stôl, stolička a prívod elektrickej energie. Ďalšie požiadavky je možné riešiť individuálne.  Pre prezentáciu posterov budú k dispozícii panely s rozmermi 1,0 x 1,2 m.

Sprievodný program

10. mája 2007 o 19,00 hod. – Diskusný spoločenský večer v kolibe Patria

Ubytovanie

Ubytovanie je pre účastníkov konferencie rezervované v hoteli Patria. Svoju požiadavku zašlite priamo do hotela na adresu:


Hotel PATRIA
059 85 Štrbské Pleso 5
Vysoké Tatry
Tel.: +421 52 449 25 91-5
Fax: +421 52 449 25 90
E- mail: recepcia@hotelpatria.sk, www.hotelpatria.sk

V objednávke uveďte "TOB 2007". Náklady ubytovania si hradí každý osobne na recepcii.

Pozvánka

Tu si môžete stiahnuť POZVÁNKU na konferenciu

 

Program

Programový výbor

Hlavné témy

 • Právne a technické predpisy
 • Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebých materiálov, stavebných konštrukcií a budov
 • Hygienické hodnotenie budov
 • Energetické hodnotenie budov, energetická hospodárnosť budov

Program konferencie

Prvý deň konferencie - 10.5.2007


7.30 – 8.15 Registrácia
8.15 – 8.30 Otvorenie konferencie

P r e d n á š k y

I. Právne a technické predpisy
(8.30 – 10.15)


Všeobecne záväzné predpisy o energetickej hospodárnosti budov v Slovenskej republike
Alena Ohradzanská, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Akčný plán k energetickej politike
Ján Magyar, Ministerstvo hospodárstva SR

Súčasný stav v preberaní európskych noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
Henrieta Tõlgyessyová, Slovenský ústav technickej normalizácie, SR

Všeobecné právní předpisy k energetické náročnosti budov
František Plecháč, Státní energetická inspekce, ČR

Vyhláška a další prováděcí předpisy k energetické náročnosti budov v ČR
Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Revize ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Jiří Šála, ŠÁLA–MODI, ČR

10.15 – 10.45 Prestávka 


II. Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov, stavebných konštrukcií a budov
(10.45 – 13.00)


Osvědčení výrobku pro stavbu
Petr Kučera, Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, ČR

Nové technické požadavky na okna pro návrh a zabudování do stavby.
Způsob hodnocení a jejich deklarace
Lubomír Keim, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Autorizovaná a notifikovaná osoba, Praha, ČR

Okná a hodnotenie súčiniteľa prechodu tepla
Anton Puškár, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

Konstrukční důsledky přešnejších výpočtových metod pro hodnocení oken
Václav Hájek, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR

Tepelně vlhkostní efekty netěsností ve dvouplášťových střechách
Zbyněk Svoboda, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR

Vlhkostní problémy ve střechách s obráceným pořadím vrstev
Josef Chybík, Fakulta architektury VUT Brno, ČR

Experimentální hodnocení degradace extrudovaného polystyrénu v inverzních jednoplášťových střešních konstrukcích
František Kulhánek, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR

Tepelná izolace soklu - základní podmínka pro jednovrstvé i sendvičové konstrukce
Pavel Rydlo, EPS, ČR

Teplotno-vlhkostné problémy balkónov – experimenálne overovanie
Slavomír Slivoň, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb s.r.o., Bratislava, SR

Difuzní vlastnosti obvodového pláště dřevostaveb
Miloš Kalousek, VUT v Brně, FAST, Ústav pozemního stavitelství, ČR

13.00 – 14.00 Obed

P r e d n á š k y
(14.00 – 15.00)

Materiály a výrobky pro kontaktní izolační systémy
Milan Machatka, STOMIX, s.r.o., Brno, ČR

Vnější okrajové podmínky jako význačný faktor vlhkostní bilance ETICS
Jan Ficenec, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR

Analýza tepelno - vlhkostného a mechanického správania kontaktného zatepľovacieho systému
Peter Matiašovský, ÚSTARCH SAV, Bratislava, SR

Termodifuze a její projevy na ETICS s vyšší tloušťkou izolantů
Jan Loukotka, Caparol Slovakia, s.r.o., ČR

Termovizní analýza tvarově nevhodných obálek s obytným podkrovím
Martin Mohapl, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, ČR


III.Hygienické problémy budov
(15.00 – 16.05)


Hygienické hodnocení budov
Zuzana Mauthauserová, Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

Nestále deje v deformovaných teplotných poliach. Predikcia a prevencia nežiadúcej vlhkosti na povrchoch stavebných konštrukcií
Mária Minárová, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

Závislost lineárních činitelů prostupu tepla na tepelném odporu konstrukce
Jaroslav Šafránek, Centrum stavebního inženýrství, a.s., Praha, ČR

Hodnotenie tepelných mostov v stavebných konštrukciách
Marian Miko, Zuzana Sternová, Jana Bendžalová, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava, SR

Výpočet vnitřních povrchových teplot oken
Jiří Šála, ŠÁLA – MODI, Praha, ČR
Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, ČR
Václav Hájek, Stavební fakulta ČVUT v Praze, ČR
Roman Zahradnický, TPF, s.r.o., Praha, ČR
Terezie Vydrová, Sipral, s.r.o., Praha, ČR
Roman Šubrt, Energy consulting, České Budějovice, ČR
Miloš Kalousek, VUT v Brně, ČR
Lubomír Keim, VÚPS-CS, s.r.o., Praha, ČR


16.05 – 16.35 Prestávka

P r e d n á š k y
(16.35 – 18.00)


Príčiny hygienických nedostatkov prejavujúcich sa plesňami v budovách
Zuzana Sternová, Jana Bendžalová, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava, SR

Kolonizácia stavebných materiálov mikroskopickými hubami v modelových pokusoch
Elena Piecková, Zuzana Pivovarová, ÚPKM, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, SR

Hygiena prostredia v budovách
Ingrid Šenitková, Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR

Tepelně technické závady v interiérech bytů po zateplení obvodového pláště
Petr Svítil, Jan Ficenec, Tomáš Pavelka, Termo+, s.r.o., Ústí nad Labem, ČR

Využití laboratoře technologie v budovách jako výzkumné experimentální procoviště pro řešení problémú optimalizace provozování budovy
Martin Zálešák, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR

17.40 – 18.00 Diskusia

18.00 – 19.00 Postery

19.30 Spoločenský večer

Druhý deň konferencie - 11.5. 2007


7.30 – 8.30 Registrácia

IV. Energetické hodnotenie budov, energetická hospodárnosť budov (8.30 – 10.00)

Tepelná stabilita místnosti jako součást řešení vytápěcího cyklu
Jaroslav Řehánek, Centrum stavebního inženýrství, a.s., Praha, ČR

Energetická hospodárnosť – energetická certifikácia budov na bývanie
Jana Bendžalová, Zuzana Sternová, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava, SR

Výpočetní nástroj stanovení energetické náročnosti budov v ČR
Miroslav Urban, Karel Kabele, Daniel Adamovský, Michal Kabrhel, Roman Musil, Stavební fakulta ČVUT v Praze, ČR

The profitability of energy efficiency with installment plan of investment
Jerzy Pogorzelski, Bialystok Technical University and Building Research Institute, Varšava, PL

Balance of the efficiency of building systems and the capacity of regional renewable sources
Erich Panzhauser, Institute for Architectural Science, Technical University Wiena, Austria

Energetické hodnotenie okien
Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

10.00 – 10.30 Prestávka

P r e d n á š k y
(10.30 – 13.15)


Redistribuce tepla z osluněných do neosluněných místností
Vlastimil Kučera, Centrum stavebního inženýrství, a.s., Praha, ČR

Prosvětlení střech v souladu s úsporami energie
Šárka Šilarová, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR

Integrované hodnotenie transparentnej fasády a techniky prostredia
Milan Janák, Peter Buday, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

Vliv stínění oken na tepelnou stabilitu budovy v letním období
Čuprová Danuše, Klímová Sylva, Zachařová Monika, VUT v Brně FAST, Ústav pozemního stavitelství, ČR

Pasivní domy v Koberovech - koncepce, detaily, solární systémy
Jan Tywoniak, P. Moravek, K. Stanek
Stavební fakulta ČVUT v Praze, ČR

Pasivní dúm v Rychnově – vyhodnocení některých měřených dat za rok 2006
Pavel Kopecký, Stavební fakulta ČVUT v Praze, ČR

Tepelná ochrana budov unifikovaných skeletových konštrukčných sústav
Thermal protection of buildings in unified skeleton structural systems
Pavol Ďurica, Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR

Teploty a tepelné toky v podloží priemyslených výrobných budov
Dušan Katunský, Andrej Rusnák, Anna Sedláková, Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR


Očakávanie a skutočnosť po zhotovení regenerácie panelového domu sústavy B70R
Zdeněk Kobza, Rockwool, a.s., Praha, ČR

12.45 – 13.15 Diskusia

13.15 Záver, ukončenie konferencie

10.5.2007
18,00 –19,00


POSTERY

Vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
Anna Pavlíková, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Bratislava; pracovisko Nitra, SR

Vlyv zateplení budov na otopnou soustavu, když se sníží spotřeba tepla na 50 % a jak řešit s nejmenšími náklady hydraulické problémy s tím spojené
Vladimír Galád & Projekce a služby, Praha, ČR

Chyby při realizaci sanací plochých střech
Petr Svítil, Přemysl Zajíček, Termo, s.r.o., Ústí nad Labem, ČR

Návrh kritického detailu spodnej stavby, ako jeden z aspektov znižovania potreby energie priemyselných budov
Anna Sedláková, Róber Rudišin, Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR

Možnosti uplatnení technického konopí při výrobě novodobých tepelně izolačních materiálů
Jiří Zach, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie stavebních hmot a dílců,
ČR

Růst řas na fasádách s vnějším kontaktním zateplením
Radek Steuer, Stanislav Šťastník, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, ČR

Vplyv zateplenia budov na zdravie obyvateľov (vybrané štúdie)
Miroslav Smolka, Rockwool Slovensko, s.r.o., SR

Fotogaléria