Title:
Age Management SALON 2019
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON 2019

Age Management SALON 2019
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:7. jún 2019
Uzávierka prihlášok:3. jún 2019
Miesto konania:Aston Business Hotel, Bajkalská 22, Bratislava
Pre koho?Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.
Čo získate?Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.
Cena:85 EUR bez DPH

  

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje:

priebeh životných etáp človeka na pracovisku,

jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 


Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management Balancing o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Sme otovorení spolupráci s manažérmi z biznisu, zo štátnej a verejnej správy - najväčšímizamestnávateľmi a ďalšími subjektmi, ktorí sa témou AM zaoberajú (vysoké školy, združenia...)

Speakers

Mgr. Anna Sýkorová, bývalá generálna riaditeľka mimovládnej vzdelávacej organizácie pre mládež
Junior Achievement Slovensko,

„Celý život, tvrdím, že najväčším bohatstvom človeka je jeho vzdelanie a znalosti, a som presvedčená, že jedinou možnosťou ako v skúške uspieť je skúšku podstúpiť a verím, že príležitosti prichádzajú k tým, ktorí ich očakávajú, ale zostávajú s tými, ktorí sa činia“ (A. Sýkorová)

Väčšinu svojho profesionálneho života sa pohybovala v oblasti kultúry, dramatického umenia, spolupracovala s rôznymi odbornými zväzmi, médiami, pôsobila v umeleckých porotách na celoštátnej úrovni, pôsobila ako pedagogička, lektorka a konzultantka.
V roku 1998 sa stala generálnou riaditeľkou mimovládnej vzdelávacej organizácie pre mládež Junior Achievement Slovensko. V súčasnosti je čestnou členkou Správnej rady JA Slovensko, členkou Výboru expertov pri Správnej rade a aktívnou dobrovoľnou konzultantkou pre riadenie organizácie. Pár čísiel o jej srdcovej organizácii Junior Achievement Slovensko, ktorá je súčasťou celosvetovej siete Junior Achievement Worldwide (v tomto roku oslavuje 100 rokov svojho pôsobenia) a ktorá vzdeláva celoslovensky a kontinuálne v špeciálnych nadštandardných programoch a projektoch spôsobom „learning by doing“ mladých ľudí už v školskom prostredí, aby boli pripravení uspieť v zamestnaní, podnikaní a získaní finančnej gramotnosti. A vôbec, v živote.
Za 26 rokov pôsobenia tejto organizácie na Slovensku získalo praktické aj teoretické znalosti viac ako 340 000  absolventov našich programov. Mnohí z nich sú dnes úspešní či už v zamestnaní alebo vo vlastnej firme. Aj takto je možné ovplyvňovať budúcnosť Slovenska.

Ing. Zbyněk Dohnal, manažer projeku „Řízení s ohledem na věk",
Bonagro a.s.

Zbyněk Dohnal (1958) vystudoval obor Materiálového inženýrství na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Pracoval dvanáct let ve vysokých manažerských funkcích několika průmyslových podniků a zahraničních firem. Od roku 2002 se věnuje soukromému podnikání v oblasti manažerského poradenství a vzdělávání dospělých zaměřeného na techniky duševní práce a kognitivní trénink.
Je autorizovaným lektorem pro  výcvikové kurzy osobního rozvoje, plánování kariéry a celoživotního učení v konceptu Profesní seniority. Vede tréninkové kurzy pro osoby s psychickým onemocněním schizofrenií. Jako externí lektor spolupracuje s Vyšší a střední policejní školou MV ČR a  Masarykovou univerzitou. V rámci U3V realizuje od roku 2015 kurzy Trénování paměti a dalších kognitivních dovedností v projektu U3V v regionech. V současné době se věnuje konceptu age managementu. Zabývá se zpracováváním auditů age managementu a činnostmi zaměřenými na zavádění strategií age managementu do firem a organizací v ČR a s tím související vzdělávání zaměstnanců. 

Mgr. Marek Vaňous, športový komentátor, moderátor, dokumentárny režisér, podnikateľ,
promovie s.r.o.

Marek Vaňous vyštudoval Fakultu Managementu UK a popri škole si odpracoval 5 rokov v PwC. Chýbala mu však väčšia kreativita, a tak sa rozhodol skúsiť kariéru novinára. Prijal pozíciu stážistu v športovej redakcii RTVS. Naučil sa nanovo písať, čítať a až príliš veľa rozprávať, čo dodnes využíva v televízii DIGI Sport ako tenisový komentátor a moderátor. Posledných 6 rokov pôsobí aj v manažmente televízie. Najskôr v pozícii vedúceho spravodajstva a redakcie, dnes šéfkomentátora a vedúceho tenisového oddelenia.

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.  vedúca Centra pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV

Barbara Ukropcová, pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka a koordinátorka klinických štúdií
V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy vzniku chronických civilizačných ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. Prednáša na Lekárskej fakulte aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave získala špecializáciu v internej medicíne. Bohaté skúsenosti v oblasti základného a translačného biomedicínskeho výskumu nadobudla počas svojho postdoktorandského pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, ako aj počas svojho doktorandského štúdia na ÚEE SAV. 
Vedecká orientácia: klinický biomedicínsky výskum zameraný na úlohu kostrového svalu a jeho endokrinnej aktivity v patogenéze chronických ochorení, uplatnenie fyzickej aktivity v prevencii a liečbe obezity a chronických ochorení.
Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 6 monografií, autorkou viacerých vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).

Anna Füssyová, manažérka kultúry zdravia a zdravia v práci,
dm drogerie markt s.r.o.

V spoločnosti dm pôsobí od roku 2005, kde nastúpila na pozíciu referentka marketingu, neskôr postúpila na pozíciu asistentka nákupu. Následne 9 rokov zastávala funkciu oblastného manažéra. Od roku 2017 je firemným ombudsmanom a manažérkou na oddelení kultúry zdravia a zdravia v práci. O svojej práci hovorí:Som rada, že firma vytvorila možnosť posilniť svoje celostné zdravie . V danej téme vidím veľký potenciál, nakoľko si myslím, že ľudia vytvárajú jadro spoločnosti a ak chceme, aby bola firma úspešná, spolupracovníci by mali žiť v súlade sami so sebou, čo v dnešnej uponáhľanej dobe veľakrát zabúdame. Myslím si, že prosperita nie sú iba čísla, úspech je predovšetkým o ľuďoch. A pokiaľ tí nebudú spokojní, zdraví a motivovaní, úspech sa nedostaví.“ 
Vo svojej funkcii ombudsmana uplatňuje princípy objektívnosti, transparentnosti, úcty k druhým ľuďom a pri jej výkone je pre ňu dôležitý etický rozmer.

Jana Koštialová, špecialistka kultúry zdravia a zdravia v práci,
dm drogerie markt s.r.o.

Absolventka magisterského študijného odboru andragogika na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne.  V dm drogerie markt je zamestnaná od roku 2013. Po nástupe do spoločnosti pracovala na oddelení organizačného rozvoja v rezorte Spolupracovník.  Od roku 2016 pôsobí ako špecialista oddelenia kultúry zdravia a zdravia v práci.  Zaoberá sa možnosťami posilňovania celostného zdravia spolupracovníkov prostredníctvom aktivít oddelenia zameraných na osobný rozvoj človeka a jeho podporu v náročných životných situáciách.

Mgr. Zuzana Izákov, konzultantka - Odbor propagácie, prípravy a monitorovania projektov,
SAAIC

Mgr. Zuzana Izáková pracuje v SAAIC – Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu od r. 2010 ako konzultantka v oblasti vzdelávania dospelých. Komunikuje s mimovládnymi organizáciami, asociáciami, súkromnými spoločnosťami či verejnými inštitúciami, ktoré aktívne pôsobia vo vzdelávaní dospelých a ktoré majú záujem zapojiť sa do medzinárodných projektov financovaných prostredníctvom programu Erasmus+.

JUDr. Miroslav Somol, CSc., ekonomicko-právny analytik,
Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR

Miroslav Somol je absolventem právnické fakulty University Karlovy v Praze v oboru mezinárodního práva a ve aspirantského studia ve stejném oboru v Ústavu státu a práva ČSAV.
Prakticky celoživotní profesní dráhu se zabýval problematikou mezinárodních ekonomických a finančních vztahů, zahraničního obchodu a obchodní politiky. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu se podílel na vytváření nové struktury obchodní a proexportní politiky ČR a na začleňování ČR do mezinárodních ekonomických struktur (Asociační dohoda s ES, Světová obchodní organizace GATT a OECD).
Působil rovněž v diplomacii ČR jako velvyslanec a stálý představitel ČR při Evropské úřadovně OSN v Ženevě. V rámci své mise byl v r. 1997 předsedou Komise OSN pro lidská práva a následně předsedou Hospodářské komise OSN pro Evropu.
Po návratu ze zahraničí působil opět jako náměstek ministra průmyslu a obchodu v oblasti zahraničního obchodu a evropské integrace – koordinoval mj. přístupová vyjednávání do EU za toto ministerstvo. Byl kandidátem české vlády na funkci výkonného tajemníka EHK OSN.
Za ministerstvo rovněž působil jako předseda dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP a České exportní banky. V posledním období působil jedenáct let v představenstvu pojišťovny EGAP postupně s odpovědnostmi za obchod, řízení rizik a řešení pojistných událostí; v tomto období byl rovněž členem představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Od konce loňského roku po odchodu do důchodu působí jako ekonomicko právní analytik této asociace, v níž je mj. senior manažerem projektu Silver Business.

Základním cílem projektu je přispět k řešení nedostatku odborných pracovních sil v malých a středních podnicích a poskytnout příležitost zkušeným odborníkům 55+ a aktivním seniorům uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti v podnikatelské sféře. Nástrojem praktické činnosti projektu je webová platforma www.silverbusiness.cz. Chceme dát příležitost aktivním seniorním odborníkům zapojit se do drobného podnikání formou konzultantských živností (management, poradenství, mentoring, a pod.). Cílovými skupinami projektu jsou zkušení odborníci 55+ a aktivní senioři, kteří chtějí přispět ke zlepšení či udržení svého aktivního života a nabízejí své životní zkušenosti a dovednosti a na druhé straně podnikatelé, kteří hledají zkušené odborníky a aktivní seniory na menší pracovní úvazek a kteří chtějí mít ve svých týmech příslušníky všech věkových skupin. Pokud jde o asociaci, její hlavní náplň spočívá ve všestranné podpoře malého a středního podnikání (právní, analytické, legislativní apod.). Asociace vydává řadu odborných publikací a sektorových analýz v oblastech svého působení.

Ing. Michal Vyšinský, managing director, 2muse - prieskumná agentúra

Ing. Michal Vyšinský je prieskumník srdcom a dušou. V roku 2009 sa rozhodol nenechať sa zomlieť systémom globálneho prieskumného trhu a spolu so Stankou Púčkovou založil nezávislú prieskumnú agentúru 2muse, ktorá je dnes najväčšia nesieťová prieskumná agentúra na Slovensku. V agentúre rozvíja talent tých, ktorí radi prichádzajú veci na koreň. Potrpí si na kvalitu odvedenej práce a verí tomu, že aj komplikované analytické témy môžu byť jasné a zrozumiteľné. Snaží sa, aby klienti využívali prieskumy na porozumenie svojej situácie a správne rozhodnutia.

Program

8:30 - 9:00 Registrácia. Ranná káva

Otvorenie Salónu
Kreslo pre hosťa, na tému Generačný tandem 
Anna Sýkorová, bývalá generálna riaditeľka mimovládnej vzdelávacej organizácie pre mládež Junior Achievement Slovensko, v súčasnosti čestná členka Správnej rady

Age Management v poľnohospodárskom podniku? Áno, úspešne aplikujeme!
Zbynek Dohnal, manažér projektu,
BONAGRO, a.s., ČR
Generačný šok v médiách 
Marek Vaňous, športový komentátor, moderátor, dokumentárny režisér, majiteľ,
promovie, s.r.o.
Stratégia zdravia a zdravia v práci v dm drogerie markt
Anna Füssyová a Jana Koštialová, manažérka a špecialistka kultúry zdravia a zdravia v práci,
dm drogerie markt s.r.o.
Účinky dlhodobého cvičenia - zdravie, nezávislosť, kvalita života
Barbara Ukropcová, vedúca Centra pohybovej aktivity,
Biomedicínske centrum SAV 
Vzdelávate dospelých? Program Erasmus+ je tu aj pre vás!
Zuzana lzáková, konzultantka - Odbor propagácie, prípravy a monitorovania projektov,
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Silver Business v malých a stredných podnikoch
Miroslav Somol, ekonomicko-právny analytik,
Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR
Ako vnímajú ľudia vekovú diverzitu v práci?
Michal Vyšinský, managing director,
2muse - prieskumná agentúra
Workshopy 
14:00 Záver konferencie 

Fotogaléria