Title:
Riešenie a financovanie obnovy bytového fondu
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

Riešenie a financovanie obnovy bytového fondu

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:16. február 2006
Miesto konania:Kongresové centrum TECHNOPOL, Bratislava

Cieľ konferencie

 

  • oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s možnosťami riešenia a financovania komplexnej obnovy bytových stavieb (s ohľadom na životný cyklus stavebných výrobkov a konštrukcií, zateplenie obalového plášťa budovy, strechy, otvorové konštrukcie, výťahy, hydraulické vyregulovanie objektu, výmena zdravotechnickej inštalácie a elektroinštalácie)

Cieľová skupina

 

  • zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov,
  • správcovia bytových domov,
  • bytové družstvá,
  • dodávatelia a realizátori stavieb,
  • projektanti,
  • súdni znalci.

Speakers

V spolupráci s

 

Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou
Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska,
Stavebnou fakultou STU v Bratislave
Ústavom súdneho znalectva pri Stavebnej fakulte STU v Bratislave

 

Generálni partneri

  

 

    

 

Mediálni partneri

 

  

 

  

 

 

 

 

Organizačný garant

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.

 

Odborní garanti

Ing. Pavol Giller, vedúci oddelenia ekonomiky bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prof.Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci katedry KPS, Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

Prípravný výbor

Ing. Tibor Budvesel, VKC Intenzíva, s.r.o
Ing. Pavol Giller, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Myron Majdák, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
prof.Ing. Dušan Majdúch, PhD. Slovenská komora stavebných inžinierov
Ing. Juraj Nagy, Ústav súdneho znalectva pri SvF STUv Bratislave
prof.Ing. Anton Puškár, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva s.r.o.

Sekretariát akcie

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva s.r.o.
Ing. Eugénia Kiselyová, manažérka projektu
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
tel: +421/2/682 86 706, tel/fax: +421/2/682 86 574
konferencie@intenziva.sk, www.intenziva.skProgram

8,30 Registrácia účastníkov
8,50 Otvorenie seminára, privítanie účastníkov, pozdravné prejavy

9,00 Definovanie spoločných častí a spoločných priestorov bytových domov v zmysle zákona 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov
Ing. Juraj Nagy, poverený vedením Ústavu súdneho znalectva, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
9,15 Náklady na obnovu podmienené rozsahom technických riešení
prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS-NOVA, s.r.o, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb s.r.o., Bratislava

9,35 Systémová porucha balkónov a lodžií v bytových domoch
Ing. Slavomír Slivoň, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb s.r.o.

9,50 Realizácia obnovy lodžií na bytovom dome TO6B ZT, informácia o cenových nákladoch
Ing. Peter Miklovič, ROSO, s.r.o.

10,00 Technické a finančné aspekty obnovy otvorových výplní
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci katedry KPS, Stavebná fakulta STU v Bratislave

10,15 Prestávka, občerstvenie

10,45 Realizácia zateplenia obvodového plášťa budovy, informácia o cenových nákladoch
Ing. Jaroslav Varga, CSc., IZOLA Košice, s.r.o.

11,00 Ploché strechy, sanácia a obnova hydroizolačným systémom MULTIPLAN, informácia o cenových nákladoch
Ing. Ladislav Kráľ, Ing. Mária Jancová, MONELIN, s.r.o. Bratislava

11,15 Nadstavba strešnej atiky pri realizácii obnovy strechy systémom PRELASTI, informácia o cenových nákladoch
Ing. Pavol Pagáč, KEMTAS, s.r.o.

11,30 Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD, dekan fakulty, Stavebná fakulta STU v Bratislave

11,50 Praktické skúsenosti z montáže hydraulického vyregulovania objektu a termostatizácia, výmeny rozvodov zdravotechnickej inštalácie, skúsenosti z realizácie a ekonomické náklady
Ing. Vojtech Fekete, THERMOTECH, s.r.o., Bratislava

12,10 Obnova, rekonštrukcia a výmeny výťahov, ekonomické náklady
Ing. Miroslav Štefík, OTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava

12,25 Nedostatky pri výmene a rekonštrukcii elektrickej inštalácie a bleskozvodov v bytových domoch
Ing. Michal Ingeli, Bratislava

12,40 Diskusia

13,00 Obedňajšia prestávka- obed

13,45 Program pre obnovu bytových domov v Československé obchodní bance, a.s.
Ing. Renata Nickmanová, produktová manažérka ČSOB

14,00 Program financovania obnovy prostredníctvom Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
zástupca Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

14,15 Formy štátnej podpory pre obnovu bytového fondu
Ing. Pavol Giller, vedúci oddelenia ekonomiky bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

15,15 Obnova bytového fondu a jeho príprava
RNDr. Karol Graus, konateľ, ROWEX s.r.o., Žiar nad Hronom

15,30 Diskusia

16,00 Ukončenie seminára

Organizačné pokyny

Hlavná železničná stanica - autobus č. 93, na zastávke TERNO prestúpiť na autobus č. 99 a vystúpiť na zastávke TECHNOPOL.
Autobusová stanica Mlynské Nivy – autobus č.88, na zastávke NÁMESTIE HRANIČIAROV prestúpiť na autobus č.95 a vystúpiť na zastávke TECHNOPOL.
Odporúčame zakúpiť hodinový cestovný lístok.
Parkovanie zdarma.

Fotogaléria