Title:
INFORMATIKA - 8. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-02-28
 
Zdieľať na LinkedIn

INFORMATIKA - 8. ročník

8. medzinárodná konferencia

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:20. - 21. jún 2005
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Konferencia prezentuje súčasný stav a nové trendy rozvoja informatiky, informatizácie, trendy vo vytváraní znalostnej spoločnosti a konkurencie-schopnej ekonomiky založenej na znalostiach.


Hlavné témy konferencie sú:

1. Veda, výskum a vývoj
2. Podpora rozhodovania a riadenia
3. Informatizácia a informačná spoločnosť
4. Vzdelávanie v oblasti informatiky a e-learning

Speakers

Usporiadateľ

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

 

Spoluusporiadateľ

Ústav informatiky SAV Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Spolupráca

Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

 

Generálny partner

 

 

 

Hlavní partneri

  

 

   

  

 

Partner

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

  

 

 

Organizačný garant

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.

 

Sekretatriát konferencie

Jaroslava Fábriová Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel: +421 2 682 86 617 Fax: +421 2 682 86 574
intenziva@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Miroslav Chytil Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

Program

Programový výbor

Ivan Plander predseda
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

 

Členovia

Mikuláš Alexík Žilinská univerzita v Žiline
Matilda Drozdová Žilinská univerzita v Žiline
Anton Dubčák Ministerstvo vnútra SR
Ladislav Hluchý Ústav informatiky SAV, Bratislava
Pavel Horovčák Technická univerzita v Košiciach
Ján Kollár Technická univerzita v Košiciach
Eduard Kostolanský Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vladimír Kvasnička Slovenská technická univerzita, Bratislava
Štefan Makara Telenor, s.r.o.,Bratislava
Ľudovít Markus Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katarína Mandíková Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ľudovít Molnár Fakulta informatiky a informačných technológií,
Oliver Moravčík Materiálovo-technologická fakulta STU, Trnava
Mária Muchová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dušan Praženka Infostat, Bratislava
Stojan Russev Ekonomická univerzita v Bratislave
Milan Šujanský Technická univerzita v Košiciach
Arpád Takács Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica

 

Pondelok, 20.júna 2005, 1.deň konferencie

 

8:00 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 – 12.20 PLENÁRNA SEKCIA
9:00 - 9:15 Otvorenie konferencie - Ivan Plander, odborný garant a predseda konferencie
9:15 - 9:25 Slávnostný príhovov - Miroslav Kukučka, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti
9:25 - 9:45 Servisne orientovaná architektúra (Metropolis metaphor)
Róbert Šimončič, Microsoft Slovakia, a.s.
9:45-10:05 Simulácia softvérových systémov
Andreas Javor, Maďarské stredisko medzinárodného McLeodovho inštitútu Budapešť, Maďarsko
10:05-10:25 Systémy komunikácie kontextuálnych systémov
Irina Ezkhova, Medzinárodný inštitút aplikovanej techniky, Brusel, Belgicko 

10:25-10:40 PRESTÁVKA - občerstvenie

10:40-11:00 Základné informačné právo v znalostne orientovanej ekonómii
Jozef Olenski, Varšavská univerzita a Poľská národná banka, Poľsko
11:00-11:40 Gridové počítanie a EGEE projekt
Ladislav Hluchý, Viet Tran, Miroslav Dobrucký, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
11:40-12:00 Európska migračná sieť – výzvy vo vývoji federalizovaných informačných systémov
Ralf Kutsche, Technická univerzita Berlín, Nemecko
12:00-12:20 Distribuované paralelné počítanie s optickými prepojovacími sieťami
Ivan Plander, Univerzita A. Dubčeka, Trenčín 

12:20-13:40 PRESTÁVKA - obed

 


13:40 – 19:00 SEKCIA 1: VEDA, VÝSKUM A VÝVOJ
 
13:40-14:00 Modelovanie a simulácia dopravnej dynamiky mestských dopravných prostriedkov na linke trate
Mikuláš Alexík, Žilinská univerzita, Žilina
14:00-14:20 Emergencia stratégie hry
Vladimír Kvasnička, Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU, Bratislava
14:20-14:40 Modelovanie znalostí v multiagentových riadiacich systémoch
Jaroslav Fogel, Slovenská technická univerzita v Bratislave
14:40-15:00 Modelovanie a generovanie prezentácií pre znalosti založené na ontológiách
Giang Nguyen, Zoltán Balogh, Michal Laclavik, Emil Gatial, Ondrej Habala, Branislav Simo, Ladislav Hluchý, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
15:00-15:20 Separácia zdrojových signálov z multisenzorických systémov metódou nezávislých zložiek (ICA)
Ľudovít Markus, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

15:20-15:40 PRESTÁVKA - občerstvenie

15:40-16:00 QOS mechanizmy v "IP over WDM" sieťach
Ján Žabka, Univerzita A. Dubčeka, Trenčín
16:00-16:20 Tvorba lexikónu ako konečného automatu
Ladislav Izakovič, Eduard Kostolanský, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
16:20-16:40 Úloha okrajových podmienok pri optimálnej aproximácii reálnych funkcií pomocou neurónových sietí
Bohuslav Sivák, Jarmila Škrinárová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16:40-17:00 Nástroj na podporu FDT integrácie
Slavomír Šimoňák, Štefan Hudák, Štefan Korečko, Technická univerzita v Košiciach
17:00-17:20 Návrh a implementácia rozhrania USB pre obvod šifrovania údajov
Peter Malík, Peter Trebatický, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Daniela Ďuračková, Slovenská technická univerzita, Bratislava

17:20-17:40 PRESTÁVKA - občerstvenie
 
17:40-18:00 Predikcia výkonnosti webových služieb na základe stavov služieb a vlastností vstupných dát
Zoltán Balogh, Emil Gatial, Michal Laclavík, Martin Mališka, Ladislav Hluchý, Viktor Oravec, Giang Nguyen, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
18:00-18:20 Využitie edukačnej hry Penguin Quart pri vývoji rozpoznávania hovorených slovenských číslic
Marek Nagy, Univerzita Komenského v Bratislave
18:20-18:40 Spolupráca a zdieľanie znalostí založená na textových poznámkach
Michal Laclavík, Zoltán Balogh, Emil Gatial, Ondrej Habala, Giang Nguyen, Ladislav Hluchý, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
18:40-19:00 Metodológia pre návrh zabezpečených systémov
Jaroslav Porubän, Peter Drozda, Technická univerzita v Košiciach

 


13:40 – 19:00 SEKCIA 2: VZDELÁVANIE V OBLASTI INFORMATIKY A E-LEARNING

13:40-14:00 Úradníci po škole
Katarína Mandíková, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava
14:00-14:20 Budování university jako učící se organizace
Vlasta Rabe, Universita Hradec Králové, ČR
14:20-14:40 Využití ICT na Pedagogické fakultě University Hradec Králové
Vladimír Jehlička, Universita Hradec Králové, ČR
14:40-15:00 Webovský nástroj na skúšanie a známkovanie študentov cez internet
Frank Schindler, Slovenská technická univerzita, Bratislava
15:00-15:20 Počítačová podpora organizácie a metód vzdelávania pri získavaní ECDL a možnosti využitia informačných technológií pri celoživotnom vzdelávaní
Elza Kočíková, Univerzita A. Dubčeka, Trenčín

15:20-15:40 PRESTÁVKA - občerstvenie

15:40-16:00 SMART EDU - Nová platforma na dištančné elektronické vzdelávanie s podporou prenosu videa v TV kvalite a možnosťou interakcie
Dušan Statelov, MAINDATA, spol. s r.o., Bratislava
16:00-16:20 Vzdelávacie technológie a multimediálne centrá aj pre vzdelávanie v infekčnom prostredí
Ján Michalko, Univerzita A. Dubčeka, Trenčín
16:20-16:40 Internetové prostriedky pre výučbu a aplikáciu metód testovateľnosti číslicových systémov 
Marcel Baláž, Mária Fischerová, Elena Gramatová, Tomáš Pikula, Martin Šimlaštík, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
16:40-17:00 Nové metódy vzdelávania na UCM
Andrej Trnka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17:00-17:20 Implementácia systému e-vzdelávania na Žilinskej univerzite
Matilda Drozdová, Karol Grondžák, Žilinská univerzita v Žiline

17:20-17:40 PRESTÁVKA - občerstvenie

17:40-18:00 Proces informatizácie vo vyučovaní odborných predmetov na EF UMB v Banskej Bystrici
Zuzana Rigová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18:00-18:20 Príprava na testy ECDL prostredníctvom e-learningového servera
Mária Čerňanská, Žilinská univerzita v Žiline
18:20-18:40 Výučba tvorby IS za použitia OOA&D a prototypovacích techník
Zdeněk Havlice, Vladimír Chladný, Csaba Szabó, Henrieta Telepovská,
18:40-19:00 Informačné technológie a celoživotné vzdelávanie učiteľov
Zuzana Kubincová, Univerzita Komenského v Bratislave

19:15-22:00 RAUT

 

Utorok, 21.júna 2005, 2.deň konferencie

 

8:40-10:00 PLENÁRNA SEKCIA
Firemné prezentácie

8:40-9:00 Strategický význam IT a HP Adaptive Enterprise
Valent Gura, Hewlett Packard Slovakia, s.r.o.
9:00-9:20 Prezentácia IBM
9:20-9:40 Technológie pre implementáciu GRID-u
Stavinová Iveta, Oracle Slovensko,s.r.o.
9:40-10:00 Využitie satelitnej technológie v procese vzdelávania
Daniel Imriška, Milan Žiak, Telenor Slovakia, s.r.o. 

10:00-10:20 PRESTÁVKA – občerstvenie

10:20 – 17:20 SEKCIA 1: VEDA, VÝSKUM A VÝVOJ 

10:20-10:40 Prezentácia softwarového výskumného nástroja tRNALab: dôsledky pre evolúciu genetického kódu
Jaromír Suchánek, Univerzita A. Dubčeka, Trenčín
10:40-11:00 Architektúry zapojenia 32-uzlového clustera a spôsob jeho pripájania na elektrickú sieť
Juraj Ďuďák, Peter Jánošík, Univerzita A. Dubčeka, Trenčín
11:00-11:20 Výkonová analýza znalostného odporúčacieho systému pre znovupoužitie
Emil Gatial, Zoltán Balogh, Nguyen T. G., Michal Laclavík, Ladislav Hluchý,Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava 

11:20-11:40 PRESTÁVKA - občerstvenie

11:40-12:00 Morfologická analýza slovenčiny
Stanislav Horal, Michaela Kalinová, Eduard Kostolanský, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12:00-12:20 Distribuovaný gridový znalostný sklad
Marián Babík, Ladislav Hluchý, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
12:20-12:40 Odvodzovanie typov vo funkcionálnom jazyku
Peter Václavík, Ján Kollár, Technická univerzita v Košiciach
12:40-13:00 Príspevok k integrácii špecifikácie testu do procesu špecifikácie systému
Csaba Szabó, Technická Univerzita v Košiciach

13:00-14:00 PRESTÁVKA - obed 

14:00-14:20 Informačné a riadiace systémy v moderných automobiloch
Samuel Alexík, Miroslav Ježík, Žilinská univerzita v Žiline
14:20-14:40 Pokrok vo vývoji nástroja mFDT Environment
Štefan Korečko, Štefan Hudák, Slavomír Šimoňák, Technická Univerzita v Košiciach
14:40-15:00 Syntéza reči pre nevidiacich so zrýchlenou adaptáciou genetického algoritmu
Milan Hudec, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

10:20 – 16:40 SEKCIA 2: VZDELÁVANIE V OBLASTI INFORMATIKY A E-LEARNING

10:20-10:40 Elektronické výučbové materiály na internete
Ľudovít Mikuš, Žilinská univerzita v Žiline 

INFORMATIZÁCIA A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

10:40-11:00 Nekonzistencia relačného modelu bázy dát a objektovo orientovaného programovania
Roman Russev, Ekonomická univerzita v Bratislave
11:00-11:20 Je informatizácia verejnej správy v SR riadeným procesom?
Štefan Makara, Telenor Slovakia, s.r.o. 

11:20-11:40 PRESTÁVKA - občerstvenie

11:40-12:00 Referenčná integrita v distribuovaných informačných systémoch a jej realizácia v systéme IS karty
Milan Šujanský, Technická univerzita v Košiciach
12:00-12:20 Standard životního cyklu informačních systémů veřejné správy v České republice - úspěchy a slepé uličky
Ota Novotný, Katedra informačních technologií, VŠE Praha, ČR
12:20-12:40 Rámec interoperability e-governmentu
Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica
12:40-13:00 Informačný systém virtuálneho podniku
Michal Grell, Ekonomická univerzita Bratislava

13:00-14:00 PRESTÁVKA - obed

14:00-14:20 Systémy pre interaktívne televízne káblové rozvody ITKR
Vladimír Hottmar, Žilinská univerzita v Žiline
14:20-14:40 Rozvoj informatizácie v rezorte ÚGKK SR
Miloslav Ofúkaný, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
14:40-15:00 Informačno-komunikačná infraštruktúra, potrebná pre rozvoj služieb informačnej spoločnosti
Milan Hrdina, Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina
15:00-15:20 Konsolidácia a modernizácia informačného prostredia v praxi
Július Baráth, Marcel Harakaľ, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

15:20-15:40 PRESTÁVKA - občerstvenie 

15:40-16:00 Spoločenské aspekty IKT
Michal Winczer, Univerzita Komenského v Bratislave
16:00-16:20 Medzinárodné a národné normy pre systémy manažérstva kvality v oblasti sofvérového inžinierstva
Ján Klocok, člen TK 37 pri Slovenskom ústave technickej normalizácie
17:20-17:30 UKONČENIE KONFERENCIE

PODPORA ROZHODOVANIA A RIADENIA 

15:00-15:20 IS/ICT bezpečnostný manažment
Petr Doucek, Ekonomická universita Praha, ČR
15:20-15:40 Klady a zápory outsourcingu ekonomického informačného systému vo verejných organizáciách
Bohuslav Martiško, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

15:40-16:00 PRESTÁVKA - občerstvenie 

16:00-16:20 Systémově dynamické modely - praktické zkušenosti a vize
Stanislava Mildeová, Ekonomická universita Praha, ČR
16:20-16:40 Umelá inteligencia ako prostriedok overovania spoľahlivosti a ekonomickej efektívnosti dopravných zariadení
Daniela Šusteková, Žilinská univerzita v Žiline
16:40-17:00 Podpora riadenia prevádzkyschopnosti automobilového parku
Marta Knutelská, Žilinská univerzita v Žiline
17:00-17:20 Úlohy optimálneho riadenia systémov a ich riešenie použitím simulácií v prostredí MS-Excel
Peter Šebej, Kamil Hrubina, Fakulta výrobných technológií TU v Prešove

 


Fotogaléria