Title:
ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA AKO ZÁKLAD HODNOTENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA AKO ZÁKLAD HODNOTENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Teória a konštrukcie pozemných stavieb CONECO 2006 - 13.konferencia

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:5. apríl 2006
Miesto konania:EXPOaréna – kinosála, INCHEBA, a.s. Bratislava

Cieľ konferencie

 

je poskytnúť najnovšie informácie o možnostiach energetickej hospodárnosti budov vo vzťahu k energetickej certifikácii budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. zmenou tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov, ale aj technického a technologického riešenia vykurovacích, chladiacich systémov a vetrania budov - ovplyvnených vonkajšími podmienkami a požadovanými podmienkami vnútorného prostredia, ale aj prípravy teplej vody a osvetlenia budov.

 

Cieľová skupina

 

  • autorizovaní inžinieri
  • odborníci z oblasti vykurovania a energetiky
  • projektanti
  • prevádzkovatelia tepelných zariadení
  • investori
  • energetická inšpekcia
  •  zástupcovia bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov
  •  predstavitelia štátnej správy, vedy, výskumu a školstva

Speakers

Usporiadatelia

 

VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o.
Slovenská energetická agentúra

Spolupráca

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská komora stavebných inžinierov
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
INCHEBA, a.s.
Konferencia je pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszkého

 

Hlavný partner

 

Mediálni partneri

  

 

  

  

 

 

Odborné garantky

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS-NOVA, s.r.o.
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, PhD., Slovenská energetická agentúra

 

Organizačný garant

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.

 

Prípravný výbor

Ing. Katarína Antalová, Slovenská energetická agentúra
Ing. Tibor Budvesel, VKC Intenzíva s.r.o.
Doc. Ing. Jozef Fučila, CSc., Slovenská komora stavebných inžinierov
Ing. Ján Magyar, Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Myron Majdák, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Anton Novotný, OZ Združenie pre zatepľovanie budov
Ing. Alena Ohradzanská, Ministestvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Prof. Ing. Anton Smola, PhD., Fakulta elektrotechnicky a informatiky STU v Bratislave

Sekretariát konferencie

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.
Ing. Eugénia Kiselyová
manažér konferencií
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Tel./Fax: 02/ 682
e-mail: konferencie@intenziva.sk
www.intenziva.sk

 

Program

08:00 Registrácia

09:00 Otvorenie, príhovor
László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb s.r.o. Bratislava.

09:05 Prevzatie Smernice č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov do právnych predpisov v SR
Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

09:20 Inštitucionálne zabezpečenie zákona č. 555/2005 Z.z.
Ing. Anton Novotný, Občianska združenie Združenie pre zatepľovanie budov

09:35 Návrh zákona o pravidelnej kontrole kotlov
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská energetická agentúra

09:50 Postup pravidelnej kontroly kotlov
Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc., Slovenská energetická agentúra

10:05 Postup pravidelnej kontroly klimatizačných systémov
Ing. Peter Kovář, Slovenská energetická agentúra

10:20 Diskusia

10:40 Prestávka

11:00 Hodnotenie vplyvu tepelnej ochrany na energetickú hospodárnosť budov
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava

11:20 Energetický certifikát budovy
Ing. Jana Bendžalová, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava

11:35 Vplyv nehomogenity obvodových plášťov na tepelné straty budovy
Ing. Slavomír Slivoň, Ing. Marián Miko, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava

11:50 Okná a energetická hospodárnosť budov
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

12:05 Vplyv riešenia plochých striech na zníženie potreby energie na vykurovanie
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

12:20 Diskusia

12:40 Prestávka, obed

 

13:15 Zásady hodnotenia energetickej hospodárnosti systémov vykurovania a prípravy teplej vody v budovách
Ing. Ján Magyar, Ministerstvo hospodárstva SR

13:35 Možnosti zníženia spotreby energie na vykurovanie optimalizáciou prevádzky vykurovacieho systému
doc. Ing. Juraj Kalaš, CSc., Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TU v Košiciach

13:50 Podmienky energetickej hospodárnosti distribučných systémov ohriatej pitnej vody
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

14:05 Komentár k výpočtu záťaže vetraním pre účely výpočtu energetickej hospodárnosti budov
Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky, Piešťany

14:20 Vetracie a klimatizačné sústavy zabezpečujúce zníženú potrebu energie pri prevádzke
doc. Ing. Marta Székyová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

14:35 Predpokladaný postup pri stanovení ukazovateľov energetickej hospodárnosti osvetlenia budov
Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

14:50 Technické prostriedky zvyšovania energetickej hospodárnosti osvetlenia budov 
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

15:05 Úlohy Slovenskej komory stavebných inžinierov vyplývajúce zo zákona o energetickej hospodárnosti budov
doc. Ing. Jozef Fučila, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov 

15:20 Diskusia

16:00 Ukončenie konferencie

 

Organizačné pokyny

 

Hlavná železničná stanica: autobus č.93 Zochova, prestup na autobus č. 88 výstup na Einsteinovej ulici pri INCHEBE.

Hlavná autobusová stanica: autobus č. 70 pod Nový most odtiaľ autobus č. 88 vystúpiť na Einsteinovej ulici pri INCHEBE.

Vstup do areálu INCHEBA od 8,00 hod. s programom pozvánky, resp. podľa zoznamu prihlásených účastníkov.

Každý účastník obdrží pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO.
Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Fotogaléria