Title:
Diskusné fórum k aktuálnym problémom bytovej výstavby
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

Diskusné fórum k aktuálnym problémom bytovej výstavby

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:7. apríl 2006
Miesto konania:Expo Club, Výstavné a kongresové centrum INCHEBA, a.s. Bratislava

Cieľ diskusného fóra

 

Iniciovať odbornú diskusiu za účasti odbornej a širokej verejnosti o potrebách a možnostiach riešenia a financovania bytovej výstavby, o obnove bytových stavieb a o úprave stavebného konania pre bytovú výstavbu v rámci nového stavebného zákona.

 

Cieľová skupina

  • zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov
  • správcovia bytových domov
  • bytové družstvá
  • dodávatelia a realizátori stavieb
  • projektanti
  • zástupcovia samospráv miest a obcí
  • zástupcovia Vyššieho územného celku
  • malí a strední stavební podnikatelia v odbore bytovej výstavby

Speakers

Usporiadatelia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 

Spolupráca

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a Združenie miest a obcí Slovenska

 

Mediálni partneri

  

 

     

 

Odborní garanti

Ing. Ján Majerský,  prezident Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Vladimír Jurík, predseda Sekcie bytovej výstavby, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Peter Mattoš, podpredseda Sekcie bytovej výstavby, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Miloš Blanárik, podpredseda Sekcie bytovej výstavby, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 

Sekretariát diskusného fóra

 

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.
Ing. Eugénia Kiselyová
manažér konferencií
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Tel./Fax: 02/ 682
konferencie@intenziva.sk
www.intenziva.sk

 

Organizačné pokyny

 

Hlavná železničná stanica: autobus č.93 Zochova, prestup na autobus č. 88 výstup na Einsteinovej ulici pri INCHEBE.

Hlavná autobusová stanica: autobus č. 70 pod Nový most odtiaľ autobus č. 88 vystúpiť na Einsteinovej ulici pri INCHEBE.

Vstup do areálu INCHEBA od 8,00 hod. s programom pozvánky, resp. podľa zoznamu prihlásených účastníkov.

Každý účastník obdrží pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO.
Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Program

Programový výbor

 

Ing.arch. Elena Szolgayová, riaditeľka, Odbor bytovej politiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Arch. Peter Kováčik, generálny riaditeľ, Sekcia stavebníctva a bytovej výstavby, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.výkonná riaditeľka, VVÚPS- NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb s.r.o. Bratislava
Ing. Vladimír Sekanina, predseda, Slovenský zväz bytových družstiev

Ing. Zoltán Kasa, riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania
prof. Ing. Dušan Majdúch, predseda, Slovenská komora stavebných inžinierov
Ing.Jozef Turčany, podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska
Ing. Myron Majdák, riaditeľ úradu, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 

Program

9,30-9,50 Registrácia účastníkov

9,50-10,00 Otvorenie
Ing. Ján Majerský, prezident ZSPS

10,00-11,00 Téma 1 - Formy podpory novej bytovej výstavby
Moderátor: Ing. Peter Mattoš, podpredseda Sekcie bytovej výstavby ZSPS

Hlavný referát: Štátna bytová politika vo vzťahu k rozličným formám investora
Ing. Arch. Elena Szolgayová, riaditeľka odboru bytovej politiky MVRR SR

Koreferáty: Podporné nástroje nájomného bývania - tradičný prístup a možné perspektívy
Ing. Pavol Giller, vedúci odd. ekonomiky bývania, MVRR SR
Pozemková politika samospráv - efektívny spôsob podpory developerských činností na úrovni mesta
Ing. Milan Horák, vedúci odboru územného rozvoja akoncepcií, Mesto Trnava
Úverová ponuka bánk pre bytovú výstavbu - súčasné možnosti na obstaranie finančných zdrojov pre súkromných developerov
Ing. Ivan Podstupka, novinár - analytik HN
Je využiteľné partnerstvo verejného a súkromného sektora pre bytovú výstavbu?
Ing.Vladimír Tvaroška, štátny tajomník, Ministerstvo financií SR Ministerstvo financií SR
Neziskové organizácie v bývaní - perspektíva rozvoja v podmienkach SR
Ing. Tvarožný, riaditeľ, MATRA, n.o., Martin

Diskusia Cieľ-dlhodobo stabilné prostredie pre rozvoj bytovej výstavby na Slovensku

11,00-12,00 Téma 2 – Obnova bytového fondu , formy podpory a financovania
Moderátor: Ing. Miloš Blanárik podpredseda Sekcie bytovej výstavby ZSPS

Hlavný referát: Technické, technologické a ekonomické aspekty obnovy bytových domov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, riaditeľka VVÚPS NOVA

Koreferáty: Obnova budov v programoch podpory bývania
Ing. Pavol Giller, vedúci oddelenia ekonomiky bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha miest a obcí v obnove obytného prostredia
Ing.Milan Muška, ústredný riaditeľ, Združenie miest a obcí Slovenska
Úloha vlastníkov a správcov bytového fondu pri jeho obnove bytov
Ing. Zdenka Jurčáková, prezidentka, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov
Úverová ponuka bánk pre obnovu bytového fondu
JUDr. Katarína Ninajová,riaditeľka starostlivosti o právnické osoby, Prvá stavebná sporiteľňa a.s

Diskusia

12,00-12,30 Obedňajšia prestávka

12,30-13,30 Téma 3 –Stavebný zákon
Moderátor: Ing. Peter Juriga, člen Sekcie pre bytovú výstavbu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Hlavný referát: Nový stavebný zákon a bytová výstavba
Ing. Ján Majerský, prezident ZSPS

Koreferáty: Záujem a požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska a skúsenosti s uplatňovaním doterajšieho zákona
Ing. Jozef Turčany, podpredseda, Združenie miest a obcí
Postup prípravy nového stavebného zákona. Prečo novela a prečo nový zákon?
Ing. Arch. Peter Kováčik, generálny riaditeľ, Sekcie stavebníctva a bytovej výstavby

Diskusia

14,00 Ukončenie rokovania

Fotogaléria