Title:
Age Management SALON 2023
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-05-29
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON 2023

Age Management SALON 2023
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:18. máj 2023
Uzávierka prihlášok:15. máj 2023
Miesto konania:Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava
Pre koho?Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.
Čo získate?Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.
Cena:95 EUR bez DPH/ AIVD 70€ bez DPH (Pokiaľ nie ste platcom DPH, dostanete faktúru zo združenia Age Management, o.z. bez DPH)

20. ročník konferencie
Age managemenet SALON 2023

18. máj 2023
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

 Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje:

priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší 20. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Kreslo pre hosťa: Ing. Štefan Mácsadi
Ing. Štefan Mácsadi po ukončení štúdia na VŠE pôsobil v obchodnej sfére. Od roku 1986 pracoval ako obchodno-prevádzkový podpredseda spotrebného družstva COOP Jednoty Nové Zámky a v roku 1990 bol zvolený za predsedu predstavenstva, kde pôsobí dodnes. Pod jeho vedením sa COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a dnes patrí medzi podnikateľské subjekty, ktoré sa adaptovali na podmienky trhovej ekonomiky.
Ing. Štefan Mácsadi je autorom zavedenia prvého vernostného systému formou nákupných kariet využívaného v obchodnej sieti už od roku 1994, ktorý sa dodnes aplikuje v systéme spotrebných družstiev. Pod jeho vedením bol postavený a sprevádzkovaný už v roku 1998 prvý veľkoplošný supermarket v sieti spotrebných družstiev o rozlohe 1500 m2. Presadzuje a podporuje maximálnu elektronizáciu a transparentnosť celého systému riadenia obchodných procesov. Jeho základnou filozofiou je osobný všestranný rast, pracovať na sebe, vzdelávať sa, poznávať a nebáť sa prijímať nové veci.

Speakers

Ing.Ľubomír Kadlečík, MBA.

Je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky na EU v Bratislave. Od roku 2003 pracuje v spoločnosti TREXIMA Bratislava, s. r. o., patriacej medzi lídrov v oblasti analýz trhu práce a miezd podľa konkrétnych zamestnaní, veku, vzdelania ako aj v oblasti zamestnanosti a pracovných a životných podmienok zamestnancov.
Spoločnosť TREXIMA Bratislava, s. r. o. realizuje originálne projekty a aktivity v oblasti prepájania trhu práce a vzdelávania smerujúce k odstraňovaniu ekonomických a sociálnych disparít, vytváraniu podmienok na dôstojnú prácu, zvyšovaniu zamestnanosti, produktivity a získavaniu nových investícií.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty J.E.Purkyně v Brně (dnešní Masarykova Univerzita), obor fyzikální chemie. V letech 1965-81 zaměstnán ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie v Brně (dnešní Polymer Institut) jako samostatný výzkumný pracovník. Od roku 1981 do 2011 pracoval na různých pozicích ve zdravotnictví (hygienické službě), roku 2003 jmenován ředitelem nově zřízeného Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Odchodem dodůchodu ukončil práci ve zdravotnictví k 31.12.2012.
Je autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik v oblasti posuzování vlivů zátěže životního prostředí na veřejné zdraví. Od roku 2010 se profesně zabývá problematikou agemanagmentu, zejména potom nástroji na objektivní měření pracovní schopnosti.

Ing. Iveta Orbánová

Je certifikovaná senior projektová manažérka s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti riadenia medzinárodných projektov. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobila ako lektorka a projektová manažérka na viacerých univerzitách a vo firmách, v poslednom čase hlavne so zameraním na rozvoj ľudí, budovanie a rozvoj angažovanosti zamestnancov, riadenie a rozvoj multigeneračných tímov, emocionálna inteligencia, strategický mentoring a manažment, ako aj manažment zmien a rizík.
Od roku 2007 v pozícii riaditeľky ASTRA – Združenia pre inovácie a rozvoj, usilovne a s radosťou pracuje s tímom spolupracovníkov na naplnení vízie: Slovensko je lepším miestom pre šťastný život vzdelaných ľudí, ktorí sú schopní spolupracovať a prevziať zodpovednosť za seba a svoj región.

Mgr. Juraj Mikuš, PhD. 

Absolvoval vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte managementu, kde ďalej pedagogicky a vedecky pôsobí na pozícii odborného asistenta. Výskumne sa venuje oblasti podnikania, konkrétne medzigeneračnému, inkluzívnemu a sociálnemu podnikaniu. Jeho špecializácia je aj monitorovanie, meranie a hodnotenia spoločenského dopadu iniciatív zameraných na rozvoj spoločnosti. Je členom riešiteľského tímu projektu Globálny monitor podnikania a participuje na APVV projekte DIGICROSGEN „Medzigeneračné podnikanie v dobe digitalizácie: pragmatický prístup“. Ako spoluautor publikoval viacero vedeckých monografií a vedeckých a odborných článkov v zahraničných zborníkoch a domácich odborných časopisoch. Na Fakulte managementu vyučuje predmety Podnikanie, Rozvoj podnikateľského myslenia, Hodnotový manažment a podnikateľské riziká malých a stredných podnikov, Intrapreneurship, Nové trendy a špeciálne témy v podnikaní v slovenskom a anglickom jazyku.

Ing. Štefan Mácsadi

po ukončení štúdia na VŠE pôsobil v obchodnej sfére. Od roku 1986 pracoval ako obchodno-prevádzkový podpredseda spotrebného družstva COOP Jednoty Nové Zámky a v roku 1990 bol zvolený za predsedu predstavenstva, kde pôsobí dodnes. Pod jeho vedením sa COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a dnes patrí medzi podnikateľské subjekty, ktoré sa adaptovali na podmienky trhovej ekonomiky.
Ing. Štefan Mácsadi je autorom zavedenia prvého vernostného systému formou nákupných kariet využívaného v obchodnej sieti už od roku 1994, ktorý sa dodnes aplikuje v systéme spotrebných družstiev. Pod jeho vedením bol postavený a sprevádzkovaný už v roku 1998 prvý veľkoplošný supermarket v sieti spotrebných družstiev o rozlohe 1500 m2. Presadzuje a podporuje maximálnu elektronizáciu a transparentnosť celého systému riadenia obchodných procesov. Jeho základnou filozofiou je osobný všestranný rast, pracovať na sebe, vzdelávať sa, poznávať a nebáť sa prijímať nové veci.

Program

PROGRAM
20. ročník konferencie
Age managemenet SALON 2023

18. máj 2023
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

8:30 - 9:00 

Registrácia

9:00 - 9:40
Otvorenie salónu / 15 min

Trh práce 2022 - 2030   hrozba  alebo príležitosť?
Ľubomír Kadlečík, manažér úseku štatistík a prognózovania,
TREXIMA Bratislava, spol..s r.o.

9:40 - 10:00
Projekt DIGICROSGEN Medzigeneračné podnikanie v dobe digitalizácie
Juraj Mikuš, odborný asistent, Fakulta managementu UK v Bratislave

10:00 - 10:20

Manažment multigeneračného tímu
Iveta Orbánová,  predsedníčka, ASTRA – združenie pre inovácie a rozvoj

10:20 - 11:00

Prestávka

11:00 - 11:30

Kreslo pre hosťa
Štefan Mácsadi, predseda Predstavenstva COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo 

11:30 - 11:45

Odovzdanie ceny AM 
11:45 - 12:15
Meranie pracovnej schopnosti zamestnancov v zdravotníctve, doprave a spracovateľskom priemysle ČR
Bohumil Pokorný, expert WAI, Age Management o.s., ČR

12:15 - 13:00

Panelová diskusia, záver

Fotogaléria