Title:
Age Management SALON 2021
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-05-29
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON 2021

Age Management SALON 2021
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:30. september 2021
Uzávierka prihlášok:24. september 2021
Pre koho?Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.
Čo získate?Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.
Cena:70 EUR bez DPH

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje:

priebeh životných etáp človeka na pracovisku,

jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Kreslo pre hosťa: Pavol Zelenay    
Rozhovor s Pavlom Zelenayom TU
Pavol Zelenay (* 15. apríl 1928,  Zohor ) je slovenský hudobný  skladateľ, publicista, organizátor hudobného života a propagátor slovenskej populárnej piesne. Spolu s  Jánom Siváčkom založili Medzinárodný festival tanečnej piesne Bratislavská lýra. V rôznych orchestroch hrával na klarinete a  saxofóne . Skomponoval početné inštrumentálne a vokálne skladby. Písal scénickú a filmovú hudbu. Jeho piesne spievali František Krištof Veselý, Bea Littmannová, Melánia Olláryová, Gabriela Hermélyová, Jozef Krištof, Zuzka Lonská, Zdeněk Kratochvíl, Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Eva Máziková, Elena Martincová, Beáta Dubasová a iní.

Speakers

Mgr. Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. 

Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohodyzamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., expert projektu, AIVD Age Management

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany zdravia a vplyvu životného pracovného prostredia na ľudské zdravie. V rokoch 2003 - 2013 riadil Zdravotný ústav so sídlom v Brne. 

Budú prednesené výsledky merania indexu pracovnej schopnosti WAI získanej v priebehu rokov 2012-16 v ČR. Naša databáza WAI má v súčasnosti prvých cca 1000 nameraných hodnôt, ktoré boli získané na rôznych pracoviskách ČR. Doterajšie hodnotenie pracovnej schopnosti pomocou tejto metódy bolo v ČR zamerané prevažne na zamestnanecké skupiny staršie ako 50 rokov. Doterajšie výsledky potvrdzujú obdobné zistenia uskutočnené touto metódou v zahraničí (Fínsko, Holandsko).

 PhDr. Václav Staškovič, riaditeľ ľudských zdrojov , RTVS

 Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej      práci. Každá firma a väčšia spoločnosť má svoje špecifiká, to počúvame stále, ale je to naozaj tak? Existuje spôsob, ako môže spolupracovať zamestnanec senior so zamestnancom generácie Z, alebo mileniánom? Ak sa Vám zdajú tieto otázky dôležité, a zaujali Vás chcete vedieť viac o nasledujúcich témach: 

  • Rozdiel medzi klasickou a tvorivou prácou
  • Vedomosti, zručnosti a kompetencie sú niekedy málo, keď chýba talent
  • Čo môže odovzdať zamestnanec – senior firme
Príďte na našu konferenciu a vydržte až do konca.

Mgr. Lucia Svobodová, vedecko technická pracovníčka, SAV- biomedicínske centrum 

Pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako vedecko-technický pracovník a ako študent doktorandského štúdia sa pod vedením doc. Ukropcovej na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK venuje efektu cvičenia na metabolizmus a kognitívne funkcie. Vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa so špecializáciou na regeneráciu a výživu v športe získala na Fakultě sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne a v štúdiu pokračovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila získaním magisterského titulu v odbore Šport a zdravie so špecializáciou na Šport pre všetkých. Ako asistent pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Katedre telovýchovnej medicíny. Od roku 2013 sa venuje individuálnemu cvičeniu metódy SM systém so zameraním na odstraňovanie porúch pohybového systému a od roku 2014 sa venuje výživovému poradenstvu v oblasti klinickej a športovej výživy ako nutričný špecialista a spolupracuje s ordináciou praktickej lekárky MUDr. Adriany Šimkovej v Pezinku. Vo svojom voľnom čase spolupracuje so spoločnosťou Sviežo s.r.o, akreditovaným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako školiace pracovisko pre prípravu inštruktorov power jogy ako školiteľ v oblasti športovej fyziológie a športového tréningu

Ing. Veronika Pálová, analytička, TREXIMA, Bratislava, s.r.o. 

Pracuje v spoločnosti TREXIMA Bratislava, s. r. o., patriacej medzi lídrov v oblasti analýzy a predvídania miezd podľa konkrétnych zamestnaní, vzdelania, zamestnanosti a pracovných a životných podmienok zamestnancov.

Spoločnosť TREXIMA Bratislava, s. r. o. spolupracuje s veľkým množstvom podnikov, živnostníkov, profesijných a odborových organizácií, so strednými a vysokými školami, odborníkmi zo štátnej správy, z územnej samosprávy a renomovanými zahraničnými inštitúciami. Realizuje originálne projekty a aktivity v oblasti prepájania trhu práce a vzdelávania smerujúce k odstraňovaniu ekonomických a sociálnych disparít, vytváraniu podmienok na dôstojnú prácu, zvyšovaniu zamestnanosti, produktivity a získavaniu nových investícií.

Petr Otáhal

Je absolventom právnickej fakulty a nadstavbového štúdia LL.M. a MBA. Takmer štvrť storočia sa aktívne venuje personalistike a posledných pätnásť rokov tiež aplikácií andragogiky v praxi. V súčasnej dobe je prezidentom Zväzu personalistov Českej republiky, prezidentom Asociácie odborníkov v andragogike SR, predsedom Klubu personalistov Moravy a Sliezska a predsedom predstavenstva vzdelávacieho a poradenského inštitútu Petr Otáhal, a.s. . Ďalej je aktívny v celej rade spolkov, profesijných združení a medzinárodných projektov zameraných na vzdelávanie dospelých, personalistiku, rovnosť a zosúladenie pracovného a súkromného života. Spolupodieľal sa na oponentúre ratingu vzdelávacích inštitúcií, je spolutvorcom profesijných kódexov pre lektorov a vzdelávacie inštitúcie, autorom knihy o MBA štúdiu v slovenských podmienkach (nakl. Grada).

Ing. Iveta Orbánová

Je predsedníčka ASTRAzdruženia pre inovácie a rozvoj. ASTRA je mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb, ktoré sa zameriava hlavne na celoživotné vzdelávanie, podporu a rozvoj ľudskej a inštitucionálnej kapacity pre všetky typy subjektov a budovanie vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou.

Program

8:30 - 9:00 -9:00

Registrácia. Ranná káva

Otvorenie salónu

Kreslo pre hosťa - Pavol Zelenay (93 r.)
slovenský hudobný skladateľ, publicista, organizátor   hudobného života a propagátor slovenskej populárnej piesne
Skúsenosti s age managementom v zahraničí 
Erasmus+ projekt „Work Ability Management"
ČR, Nemecko, Holandsko - Ilona Štorová, Age Management z.s., ČR
SR, Maďarsko – Stanislav Lõrincz, SAAM
Vyhodnotenie pracovnej schopnosti u učiteľov Juhomoravského kraja metódou Work Ability Index (WAI)
Bohumil Pokorný, projekt Technickej agentúry ČR
Prestávka
Nástroje work-life balance vo firemnej praxi
Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů České republiky
Starnutie zamestnancov - aktuálna výzva pre trh práce
Veronika Pálová, analytička, TREXIMA Bratislava, s.r.o.
Projekt INSPIRER “Inclusive workplaces for senior workers”
Iveta Orbánová  z ASTRA
Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej práci
Václav Staškovič, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, RTVS
Zdravie vz. pracovný výkon  alebo ako využiť stravu pre podporu zdravia aj pracovného výkonu
Lucia Slobodová, SAV – Biomedicínske centrum
13:00
Záver konferencie

Fotogaléria