Title:
Age Management SALON
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2020-07-15
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON

Age Management SALON

Aby 50+ neznamenalo mínus

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:13. jún 2018
Uzávierka prihlášok:11. jún 2018
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol), mapa
Pre koho?profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí a ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o problematike age managementu.
Čo získate?budete môcť zdieľať skúsenosti, získate aktuálne informácie o vývoji a trendoch v oblasti Age Managementu.
Cena:90 EUR bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 60 EUR bez DPH)

„Kto, keď nie my, kedy, keď nie teraz !“ 
(Tento slogan platí tiež pre našu aktuálnu tému, aj keď ho vyslovila v r. 1989 K. Morávková, účastníčka novembrového študentského hnutia)

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Tému age managementu sme viackrát v posledných rokoch komunikovali v súvislosti s našou konferenciou HR salon, ktorá má za sebou 15 úspešných ročníkov.

16.ročník konferencie spoluorganizujeme so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM) a Age Management Balancing, o. z. pod novým názvom Age Management SALON.

Zameriava sa na populáciu v pracovnom procese - mladú, strednú a hlavne staršiu (silver) generáciu.
Vítame spoluprácu s manažérmi z biznisu, zo štátnej a verejnej správy - najväčšími zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi, ktorí sa témou AM zaoberajú (vysoké školy, združenia...)

Čaká vás deň plný dobrej praxe, stretnutí s osobnosťami zo Slovenska a zahraničia, zdieľanie skúseností, panelová diskusia,...
Informácie o predošlých salónoch nájdete v ARCHÍVE

Osobitnú prihlášku pre účastníkov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nájdete TU!

Speakers

Viliam Páleník, vedecký pracovník
Ekonomický ústav SAV a Inštitút zamestnanosti

Viliam Páleník je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave a od roku 1991 samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ekonometrickými metódami skúma makroekonomický vývoj, trh práce a inklúziu na Slovensku a v Európskej únii. Je autorom alebo spoluautorom desiatok vedeckých článkov v oblasti ekonomického modelovania a empirických analýz. Aktívne sa zúčastňuje spoločenského diskurzu, má viac ako 1000 masmediálnych vystúpení. Je úspešným riešiteľom vedeckých projektoch Európskej komisie (ACE Phare, AHEAD, NEUJOBS FP7, FIRSTRUN Horizon 2020), Svetovej banky a viedol viacero projektov slovenských vedeckých agentúr, vládnych inštitúcií a veľkých podnikov. Dve volebné obdobia bol členom Snemu SAV a aj členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, je prezidentom Inštitútu zamestnanosti v Bratislave a hosťujúcim docentom FMFI UK.

Zuzana Izáková, konzultantka v oblasti vzdelávania dospelých,
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Mgr. Zuzana Izáková pracuje v SAAIC – Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu od r. 2010 ako konzultantka v oblasti vzdelávania dospelých. Komunikuje s mimovládnymi organizáciami, asociáciami, súkromnými spoločnosťami či verejnými inštitúciami, ktoré aktívne pôsobia vo vzdelávaní dospelých a ktoré majú záujem zapojiť sa do medzinárodných projektov financovaných prostredníctvom programu Erasmus+.

Ilona Štorová, predsedkyňa z.s.,
Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.
V současné době se zabývá rozvojem age managementu a jeho implementací k zaměstnavatelům i k zaměstnancům, je členkou pracovních skupin zabývajících se problematikou stárnutí a řídí neziskovou organizaci Age Management z.s., která je držitelem licence finského programu Profesní seniority - "Towards Successful Seniority TM" – „Směrem k úspěšné profesní senioritě“ a nástroje na měření pracovní schopnosti Work Ability IndexTM  ve spolupráci s Finnish Institute of Occupational Health (Finsko).Byla vedoucí mezinárodních projektů Strategie Age Managementu v České republice“ a „Implementace Age Managementu v České republice“. Realizuje expertní činnost v oblasti age managementu, publikační i lektorskou činnost. Je spoluzakladatelkou České a Slovenské asociace age managementu.

Barbara Ukropcová, expertka a koordinátorka projektu,
Biomedicínske centrum SAV

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka a koordinátorka klinických štúdií. V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy vzniku chronických civilizačných ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. 
Prednáša na Lekárskej fakulte aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave získala špecializáciu v internej medicíne. Bohaté skúsenosti v oblasti základného a translačného biomedicínskeho výskumu nadobudla počas svojho postdoktorandského pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, ako aj počas svojho doktorandského štúdia na ÚEE SAV.
Vedecká orientácia: klinický biomedicínsky výskum zameraný na úlohu kostrového svalu a jeho endokrinnej aktivity v patogenéze chronických ochorení, uplatnenie fyzickej aktivity v prevencii a liečbe obezity a chronických ochorení. Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 6 monografií, autorkou viacerých vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).
Dr. Ukropcová bola/je zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov, ktoré sa zameriavajú na účinky fyzického cvičenia na pamäť, zdatnosť a metabolizmus u seniorov. Klinické intervenčené štúdie sa realizujú v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK ako aj s klinickými neurológmi z I. a II. Neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave.

Erika Konupčíková, manažér vzdělávání,
Renomia a.s.

Absolvovala PedF a FF Univerzity Palackého v Olomouci se specializací na výuku angličtiny a vzdělávání dospělých. V oblasti dalšího vzdělávání se pohybuje již mnoho let jako lektor a akademický pracovník, pracovala jako výkonný ředitel Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a krátce vedla i oddělení dalšího vzdělávání MŠMT ČR.
V září 2017 využila nabídky největšího pojišťovacího makléře ve střední Evropě, firmy RENOMIA a zastává zde pozici manažer vzdělávání. Zabývá se rozvojem a vzděláváním více než 550 zaměstnanců firmy, zaměřuje se na zefektivnění firemního vzdělávání a využívání nových nástrojů, metod a forem vzdělávání.
Ve své praxi se zabývala tématy jako jsou: výuka odborného jazyka ve školách i firmách, hodnocení a testování ve vzdělávání dospělých a modulového uspořádání výuky jazyků. Dále systémovými otázkami dalšího vzdělávání, age managementem a zjišťováním úrovně pracovní schopnosti. Podílela se na projektu Implementace age managementu v ČR a aktivně spolupracovala na měření pracovní schopnosti ve firmách. Je lektorkou age managementu a profesní seniority. V této oblasti se zaměřila na mezigenerační spolupráci, diverzitu na pracovištích a fungování týmů.

Klaudia Bednárová, riaditeľka anglického jazykového centra,
The Bridge - English Language Centre

Absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra - pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a kde v rokoch 2011 - 2016 bola Klaudia predsedníčkou. Aktívne sa venuje vzdelávaniu učiteľov. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELT forum.sk a the Bridge re-boot camp for teachers. Klaudia sa venuje otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a dopadu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu vzdelávaniu. Na túto širokú a komplexnú tému neexistuje jedna zaručená a fungujúca metóda pre každého, žiadne "lieviky" ani zázračné aplikácie nefungujú. Jednoducho povedané je dôležité, aby učitelia poznali všetky aktuálne dostupné metódy a psychologické východiská a vedeli vo výučbe komplexne diagnostikovať študentov a použiť správne metódy v správnom čase tak, aby bolo vzdelávanie čo najefektívnejšie.

Dušan Káčer, konzultant,
Engage Hill,s.r.o.

Nástroje a snímače spoločnosti  Engage Hill používané širokou komunitou odborníkov v rôznych oblastiach ľudskej činnosti sa využívajú  pri diagnostike a následnej analýze skúmaných javov. Sú odrazom našej snahy ponúknuť zákazníkom hĺbkovú analýzu, ktorej výsledkom je odhalenie príčin javov, ktoré priamo súvisia s podvedomím postojovým svetom jednotlivcov a skupín.

Pri diagnostike a analýzach sa opierame o najnovšie poznatky z oblasti pracovnej psychológie zamestnancov. Používame diagnostické a analytické vybavenie zodpovedajúce súčasným trendom, či už pri diagnostike vybranej skupiny zamestnancov alebo jednotlivca.
Snímanie postojov je realizované CWAT metódou
(Colour World Asociation method) využívajúc inovatívne online riešenia produktovej rady Balance Management.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb
CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika
Výsledkom snímania sú konkrétne odporúčania a navrhované riešenia pre rozvoj a vzdelávacie aktivity zacielené na individuálne rozvojové potreby jednotlivca.

Výhody diagnostiky:
Veľmi presná diagnostika postojov
Meranie výkonnosti, motivácie, rozvojového potenciálu
Identifikácia konkrétnych vzdelávacích potrieb
Predikcia trendov
Online prostredie
Časová nenáročnosť
Široké využitie v personalistike

Simona Krakovská, psychologička,
CENTRUM MEMORY, n.o.

Centrum MEMORY je nezisková organizácia, zariadenie poskytujúce sociálne aj zdravotícke služby, ktoré sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou diagnóz, ktoré spôsobujú poruchy kognitívnych funkcií (najmä Alzheimerova choroba). Simona Krakovská je psychologičkou a certifikovanou trénerkou kognitívnych funkcií, držiteľkou Brain Injuries Certificate, ktorá  v Centre MEMORY realizuje kognitívny tréning a rehabilitáciu ľudí s poraneniami mozgu,  neurodegeneratívnymi ochoreniami, ale v rámci prevencie aj so zdravou populáciou.

Program

8:30-9:00

Registrácia, ranná káva
   

Strieborná ekonomika vs. strieborní zamestnanci
Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV a Inštitút zamestnanosti

Čo ponúka program Erasmus+?
Zuzana Izáková, SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Erasmus+ projekt „Age Management Uptake“
Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR

Erasmus+ projekt „SILVER“
Diana Kozáková, senior konzultantka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, Trexima Bratislava, spol. s r.o.

Zavádzanie age managementu do firemnej praxe alebo od auditu po získanie certifikátu…
Ilona Štorová, riaditeľka Age management,cz

Prestávka na občerstvenie a networking
Počas prestávky si budete môcť  zmerať :
-Koľko energie spotrebujete za 2 minúty a analýzu zloženia ľudského tela,
-Svoje postoje k ageingu

Kreslo pre hosťa
Hľadá sa elixír zdravia: pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu
Barbara Ukropcová, expertka a koordinátorka klinických štúdií,
Centrum pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Žena roka 2016 za vedu

Stret generácií alebo ako využiť vekové diverzity
Erika Konupčíková, manazérka vzdelávania, Renomia a.s.

Ako zvládnuť angličtinu po päťdesiatke
Klaudia Bednárová, riaditeľka, the Bridge

Kognitívny tréning a zdravý mozog
Simona Krakovská, Centrum MEMORY, n.o.

Ako sa vyhnúť "ageingu" a stereotypom v pracovných vzťahoch
Dušan Káčer, konzultant, Engage Hill, s.r.o.

13:00 Záver konferencie

Fotogaléria