Title:
15. HR SALÓN
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2017-04-29
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner

15. HR SALÓN

15. HR SALÓN

Age Management Balancing - Aby 50+ neznamenalo mínus

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:31.máj 2017
Uzávierka prihlášok:24. máj 2017
Miesto konania:Bratislava
Pre koho?profesionálom, ktorí sa zaoberajú problematikou riadenia a rozvoja ľudí
Čo získate?budete môcť zdieľať skúsenosti, získate aktuálne informácie o vývoji a trendoch v oblasti Age Managementu

Čaká vás deň plný dobrej praxe, stretnutí s osobnosťami zo Slovenska a zahraničia, zdieľanie skúseností, panelová diskusia,...

Téma Age Management Balancing – aby 50+ neznamenalo mínus vám priblíži aktuálne otázky, problémy a riešenia (okruhy):

• špecifiká zamestnancov 50+
• profesijná seniorita alebo zručnosti pre úspešný pracovný život a zvládanie zmien 
• meranie pracovnej schopnosti
• life balancing, aktívne starnutie

Tému age managementu (AM) sme viackrát v posledných rokoch komunikovali v súvislosti s našou konferenciou HRsalon, ktorý má za sebou 14 úspešných ročníkov.

Zameriava sa na populáciu v pracovnom procese – mladú, strednú a hlavne staršiu generáciu – tzv. „silver“. Vítame spoluprácu s manažérmi z biznisu, so štátnej a verejnej správy - najväčšími zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi, ktorí sa témou AM zaoberajú (vysoké školy, združenia,...)

Stotožňujeme sa s názormi, že v tejto oblasti je nevyhnutné verejne diskutovať s odborníkmi zo strany zamestnávateľov, výskumných pracovísk a kompetentných zástupcov štátnej správy, aby sme spoločne problematiku riešili a posúvali k lepším výsledkom a správnym rozhodnutiam. V dôsledku demografického vývoja už dnes vieme, že pracovná populácia starne a mladí ju nestihnú nahradiť, navyše nemajú správne vzdelanie pre potreby trhu.

Príďte na konferenciu, ktorej 15. ročník organizuje INTENZÍVA spolu s občianskym združením Age Management Balancing, n. o. a ďalšími partnermi. 
Buďte v správny čas na správnom mieste!
Informácie o predošlých salónoch nájdete v ARCHÍVE

Speakers

Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.

Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohody zamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.


Bohumil Pokorný, expert projektu, AIVD Age Management

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany zdravia a vplyvu životného pracovného prostredia na ľudské zdravie. V rokoch 2003 - 2013 riadil Zdravotný ústav so sídlom v Brne.

Budú prednesené výsledky merania indexu pracovnej schopnosti WAI získanej v priebehu rokov 2012-16 v ČR. Naša databáza WAI má v súčasnosti prvých cca 1000 nameraných hodnôt, ktoré boli získané na rôznych pracoviskách ČR. Doterajšie hodnotenie pracovnej schopnosti pomocou tejto metódy bolo v ČR zamerané prevažne na zamestnanecké skupiny staršie ako 50 rokov. Doterajšie výsledky potvrdzujú obdobné zistenia uskutočnené touto metódou v zahraničí (Fínsko, Holandsko).


Danka Kapucianová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, Sociálna posťovňa
Janka Holúbeková, riaditeľka odboru ľudských zdrojov, Sociálna poisťovňa

Trend nielen posledných rokov - pracujúci poberatelia starobného dôchodku v SR a zamestnávanie ľudí nad 50 rokov. Prečo je potrebné zamestnávať ľudí nad 50 rokov? Ako, čím a kde môžu byť pre nás prínosom? Alebo je to "druh" určený na vymretie z pracovného procesu? Ako sa s uvedenými trendami vyrovnáva Sociálna poisťovňa?

Barbara Ukropcová

 doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy vzniku chronických civilizačných ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi.
Prednáša na Lekárskej fakulte aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave získala špecializáciu v internej medicíne. Bohaté skúsenosti v oblasti základného a translačného biomedicínskeho výskumu nadobudla počas svojho postdoktorandského pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, ako aj počas svojho doktorandského štúdia na ÚEE SAV.
Vedecká orientácia: klinický biomedicínsky výskum zameraný na úlohu kostrového svalu a jeho endokrinnej aktivity v patogenéze chronických ochorení, uplatnenie fyzickej aktivity v prevencii a liečbe obezity a chronických ochorení. Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 6 monografií, autorkou viacerých vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).

Dr. Ukropcová bola/je zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov, ktoré sa zameriavajú na účinky fyzického cvičenia na pamäť, zdatnosť a metabolizmus u seniorov. Klinické intervenčené štúdie sa realizujú v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK ako aj s klinickými neurológmi z I. a II. Neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave.

Mgr. Ján Cvečka, PhD., riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara na Univerzite Komenského, Fakulte telesnej výchovy a športu.

Jeho hlavnou špecializáciou je najmä výskum pohybovej aktivity aplikovanej v prevencii a liečbe civilizačných ochorení seniorov. Taktiež sa zameriava na možnosti transferu najnovších vedeckých poznatkov a zistení do reálnych podmienok diagnostiky motorických schopností. Je autorom niekoľkých vedeckých publikácií z oblasti pohybovej aktivity a v súčasnosti pripravuje ako spoluautor vydanie knihy venovanej tejto problematike. 


Program

8:30 - 9:00

Registrácia, ranná káva

Otvorenie salónu 

Prežijeme bez zamestnancov 50+?
Danka Kapucianová, Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa,
Janka Holúbeková, Riaditeľka odboru ľudských zdrojov,
Sociálna poisťovňa
Pohyb – elixír života
Barbara Ukropcová, Biomedicínske centrum SAV
Ján Cvečka, riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara na  FTVŠ

Prestávka na občerstvenie a networking
Počas prestávky si budete môcť  zmerať rovnováhové schopnosti, orientačne zistiť množstvo využitej energie pri ľahkom 2-minútovom pokluse a ďalšie zaujímavé testy... 

Zdieľanie dobrej praxe známych firiem 
Rudolf Rosskopf, Generálny riaditeľ, Slovenská Grafia a.s.
Miroslava Remenárová, Communications Expert, CRH (Slovensko) a.s.

Kde sa posunuli partneri z ČR od roku 2015?

Doterajšie výsledky merania pracovnej schopnosti v ČR
Bohumil Pokorný, konzultant, expert projektu, Age Management z.s., ČR
Profesijná seniorita alebo zručnosti pre úspešný pracovný život a zvládanie zmien 
Ilona Štorová, predsedkyňa združenia, Age Management z.s., ČR

Panelová diskusia - aby 50 + neznamenalo minus!
13:00 Záver konferencie

Fotogaléria

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100
Špecifický symbol pri platbe prevodom: 517-02

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok90 EUR18 EUR108 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG, ZOCR, SOPK, AIVD)60 EUR12 EUR72 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.