Title:
Age Management SALON
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2018-05-24
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner

Age Management SALON

Age Management SALON

Aby 50+ neznamenalo mínus

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:13. jún 2018
Uzávierka prihlášok:6. jún 2018
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol), mapa
Pre koho?profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí a ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o problematike age managementu.
Čo získate?budete môcť zdieľať skúsenosti, získate aktuálne informácie o vývoji a trendoch v oblasti Age Managementu.
Cena:90 EUR bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 60 EUR bez DPH)

Myslite už teraz na to, čo bude s vašimi zamestnancami o 10-15 rokov!
Pripravte firmu na ich starnutie uplatňovaním nástrojov Age Managementu, ktoré pomôžu zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Tému age managementu sme viackrát v posledných rokoch komunikovali v súvislosti s našou konferenciou HR salon, ktorá má za sebou 15 úspešných ročníkov.

16.ročník konferencie spoluorganizujeme so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM) a Age Management Balancing, o. z. pod novým názvom Age Management SALON.

Zameriava sa na populáciu v pracovnom procese - mladú, strednú a hlavne staršiu (silver) generáciu.
Vítame spoluprácu s manažérmi z biznisu, zo štátnej a verejnej správy - najväčšími zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi, ktorí sa témou AM zaoberajú (vysoké školy, združenia...)

Čaká vás deň plný dobrej praxe, stretnutí s osobnosťami zo Slovenska a zahraničia, zdieľanie skúseností, panelová diskusia,...
Informácie o predošlých salónoch nájdete v ARCHÍVE

Osobitnú prihlášku pre účastníkov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nájdete TU!

Speakers

Barbara Ukropcová, expertka a koordinátorka projektu,

Biomedicínske centrum SAV

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka a koordinátorka klinických štúdií. V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy vzniku chronických civilizačných ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. 
Prednáša na Lekárskej fakulte aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave získala špecializáciu v internej medicíne. Bohaté skúsenosti v oblasti základného a translačného biomedicínskeho výskumu nadobudla počas svojho postdoktorandského pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, ako aj počas svojho doktorandského štúdia na ÚEE SAV.
Vedecká orientácia: klinický biomedicínsky výskum zameraný na úlohu kostrového svalu a jeho endokrinnej aktivity v patogenéze chronických ochorení, uplatnenie fyzickej aktivity v prevencii a liečbe obezity a chronických ochorení. Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 6 monografií, autorkou viacerých vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).
Dr. Ukropcová bola/je zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov, ktoré sa zameriavajú na účinky fyzického cvičenia na pamäť, zdatnosť a metabolizmus u seniorov. Klinické intervenčené štúdie sa realizujú v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK ako aj s klinickými neurológmi z I. a II. Neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave.

Zuzana Izáková, konzultantka v oblasti vzdelávania dospelých,

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú príprav

Mgr. Zuzana Izáková pracuje v SAAIC – Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu od r. 2010 ako konzultantka v oblasti vzdelávania dospelých. Komunikuje s mimovládnymi organizáciami, asociáciami, súkromnými spoločnosťami či verejnými inštitúciami, ktoré aktívne pôsobia vo vzdelávaní dospelých a ktoré majú záujem zapojiť sa do medzinárodných projektov financovaných prostredníctvom programu Erasmus+.

Klaudia Bednárová, riaditeľka anglického jazykového centra,

the Bridge - English Language Centre

Absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra - pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a kde v rokoch 2011 - 2016 bola Klaudia predsedníčkou. Aktívne sa venuje vzdelávaniu učiteľov. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELT forum.sk a the Bridge re-boot camp for teachers. Klaudia sa venuje otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a dopadu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu vzdelávaniu. Na túto širokú a komplexnú tému neexistuje jedna zaručená a fungujúca metóda pre každého, žiadne "lieviky" ani zázračné aplikácie nefungujú. Jednoducho povedané je dôležité, aby učitelia poznali všetky aktuálne dostupné metódy a psychologické východiská a vedeli vo výučbe komplexne diagnostikovať študentov a použiť správne metódy v správnom čase tak, aby bolo vzdelávanie čo najefektívnejšie.

Erika Konupčíková, manažér vzdělávání

Renomia a.s.

Absolvovala PedF a FF Univerzity Palackého v Olomouci se specializací na výuku angličtiny a vzdělávání dospělých. V oblasti dalšího vzdělávání se pohybuje již mnoho let jako lektor a akademický pracovník, pracovala jako výkonný ředitel Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a krátce vedla i oddělení dalšího vzdělávání MŠMT ČR.
V září 2017 využila nabídky největšího pojišťovacího makléře ve střední Evropě, firmy RENOMIA a zastává zde pozici manažer vzdělávání. Zabývá se rozvojem a vzděláváním více než 550 zaměstnanců firmy, zaměřuje se na zefektivnění firemního vzdělávání a využívání nových nástrojů, metod a forem vzdělávání.
Ve své praxi se zabývala tématy jako jsou: výuka odborného jazyka ve školách i firmách, hodnocení a testování ve vzdělávání dospělých a modulového uspořádání výuky jazyků. Dále systémovými otázkami dalšího vzdělávání, age managementem a zjišťováním úrovně pracovní schopnosti. Podílela se na projektu Implementace age managementu v ČR a aktivně spolupracovala na měření pracovní schopnosti ve firmách. Je lektorkou age managementu a profesní seniority. V této oblasti se zaměřila na mezigenerační spolupráci, diverzitu na pracovištích a fungování týmů.

Viliam Páleník,  vedecký pracovník

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 

Viliam Páleník je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave a od roku 1991 samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ekonometrickými metódami skúma makroekonomický vývoj, trh práce a inklúziu na Slovensku a v Európskej únii. Je autorom alebo spoluautorom desiatok vedeckých článkov v oblasti ekonomického modelovania a empirických analýz. Aktívne sa zúčastňuje spoločenského diskurzu, má viac ako 1000 masmediálnych vystúpení. Je úspešným riešiteľom vedeckých projektoch Európskej komisie (ACE Phare, AHEAD, NEUJOBS FP7, FIRSTRUN Horizon 2020), Svetovej banky a viedol viacero projektov slovenských vedeckých agentúr, vládnych inštitúcií a veľkých podnikov. Dve volebné obdobia bol členom Snemu SAV a aj členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, je prezidentom Inštitútu zamestnanosti v Bratislave a hosťujúcim docentom FMFI UK.

Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.
Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohody zamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.

Program

8:30-9:00

Registrácia, ranná káva
   

Kreslo pre hosťa

Hľadá sa elixír zdravia: pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu
Barbara Ukropcová, expertka a koordinátorka klinických štúdií,
Centrum pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Žena roka 2016 za vedu

Strieborná ekonomika vs. strieborní zamestnanci
Viliam Páleník, Inštitút zamestnanosti

Čo ponúka program Erasmus+?
Zuzana Izáková, SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Erasmus+ projekt „Age Management Uptake“
Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR

Erasmus+ projekt „SILVER“
Diana Kozáková, senior konzultantka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, Trexima Bratislava, spol. s r.o.

Zavádzanie age managementu do firemnej praxe alebo od auditu po získanie certifikátu…
Ilona Štorová, riaditeľka Age management,cz

Prestávka na občerstvenie a networking
Počas prestávky si budete môcť  zmerať rovnováhové schopnosti, orientačne zistiť množstvo využitej energie pri ľahkom pokluse a ďalšie zaujímavé testy...

Stret generácií alebo ako využiť vekové diverzity
Erika Konupčíková, manazérka vzdelávania, Renomia a.s.

Ako zvládnuť angličtinu po päťdesiatke
Klaudia Bednárová, riaditeľka, the Bridge

Workshop /3/ - Profesijná seniorita /Pohyb – elixír života/ tréning pamäti

Panelová diskusia - Aby 50+ neznamenalo minus a čo pre to robíme na Slovensku?

13:30 Záver konferencie

Fotogaléria

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do 7 pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ochrana osobných údajov

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok90 EUR18 EUR108 EUR
Zľava (klienti Intenzívy,TCG, Excellent partners)60 EUR12 EUR72 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.