Title:
Marketingový špecialsita INOVOVANÝ
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2021-01-28
 
Zdieľať na LinkedIn

Marketingový špecialsita INOVOVANÝ

 Marketingový špecialsita INOVOVANÝ

Chcete lepšie porozumieť princípom marketingu a jeho prepojeniu na prax? INOVOVANÝ

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:16. marec 2021 - 19. máj 2021, 10 dní (5x 2 dni)
Uzávierka prihlášok:9. marec 2021
Pre koho?Pre všetkých, ktorí sa potrebujú profesionálne orientovať na trhu.
Čo získate?Komplexné vedomosti z marketingu, na prípadových štúdiách sa naučíte využívať hlavné metodické postupy a pracovné techniky v marketingu, zvýšite si kompetencie a odbornosť.
Cena:1 400 € bez DPH, (pôvodne 1 650 € bez DPH)

V prípade, že nebude možné školenie realizovať prezenčnou formou, máme pripravený aj online formát. Budeme vás informovať včas podľa vývoja situácie.

  Referencie TU 

Program

DÁTUM LEKCIA
I. sústredenie
16. - 17. marec  2021
1. Úvod do marketingu, Marketingové plánovanie, Analýza makroprostredia
2. Analýza trhu, Analýza chovania zákazníka
II. sústredenie
30. - 31. marec 2021
3. Segmentácia  a umiestňovanie, Analýza konkurencie
4. Interná analýza, Náklady a kalkulácie
III. sústredenie
20. - 21. apríl 2021
5. Marketingová stratégia, Cenová politika a riadenie cien
6. Produktová a sortimentná politika, Distribučná politika
IV. sústredenie
   4. - 5. máj 2021
7. Marketingová komunikácia, Reklama
8. Marketingová komunikácia v online prostredí
V. sústredenie
18. - 19. máj 2021
9. Marketingový výskum a jeho aplikácie 
10. Zhrnutie, Záverečná prípadová situácia

Prečo absolvovať tento kurz? 

Prečo absolvovať tento kurz? 

Systém marketingového vzdelávania, ktorý sme realizovali na Slovensku vyše 20. rokov (pôvodný holandský program pod názvom CIMA A), prebieha v tomto roku opäť inováciou. Kurz nadväzuje na medzinárodné štandardy vzdelávania pod novým názvom

Marketingový špecialista (Marketing Specialst).

Absolvovaním kurzu získate  know-how, ktoré môže ihneď aplikovať do praxe, bezpečne ovládnete  marketingovú terminológiu a metódy používané v oblasti biznisu. Zvýšite si  kvalifikáciu a získate mnoho inšpirácie od kolegov, s ktorými ho budete absolvovať a samozrejme lektorov – expertov z praxe.

Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú výkladové bloky s praktickou činnosťou. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov, v závere prebieha simulácia reálnych trhových podmienok formou vyriešením prípadovej štúdie. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu

  • Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát)
  • Certifikát Marketingový špecialista získate po úspešnom vykonaní skúšky, ktorá je dokladom, že ste zvládli všeobecné marketingové vedomosti a zručnosti, kompatibilné s medzinárodnými štandardami. 
  • Skúška - Test (cca 1h) a obhajoba záverečnej práce. Tému si vyberiete počas kurzu. Vybranú tému spracujete na podmienky vašich konkrétnych pracovných úloh vo firme.

Lektori, garanti

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Ing. Luděk ŠTĚPÁN
Absolvent strojníckej fakulty VUT a VA v Brne, odbor letecká výroba. Celú svoju profesionálnu prax pôsobí v B-2-B predaji a marketingu služieb a hlavne rýchloobrátkového tovaru – potraviny, lieky, pivo. Vzdelanie si rozšíril v Lancashire Business School vo Veľkej Británii v programoch marketing, manažment NIMA/CIMA A/B a v ďalších manažérskych kurzoch.
Venuje sa budovaniu, revitalizácii a rozvoju obchodu hlavne stredne veľkých spoločností. Svoje prvé pracovné skúsenosti získal po roku predajom varnej, vykurovacej techniky a strojárenských výrobkov v podniku MORA MORAVIA, a. s., kde bol pri zrode útvarov exportu a marketingu. Od roku 1998 pracoval pre spoločnosť SETUZA, kde vybudoval export rastlinných olejov a tukov do krajín juhovýchodnej Európy a jedlých olejov značky LUKANA na Slovensko. Vo farmaceutických spoločnostiach riadil export generických liečiv, kozmetiky a potravinových doplnkov prevažne do strednej a východnej Európy. Od roku 2008 pôsobil v pivovarníctve ako obchodný riaditeľ holdingu regionálnych pivovarov ZUBR, HOLBA, LITOVEL a STEIGER a neskôr ako riaditeľ Pardubického pivovaru.
Na začiatku 90. rokov sa aktívne podieľal na prenose know-how holandského systému marketingového vzdelávania NIMA do Českej republiky. Od roku 1994 je aktívnym lektorom v certifikovaných kurzoch CIMA aj v zákazkových kurzoch predaja, marketingu a riadenia obchodu. Luděk Štěpán sa narodil v roku 1967 a býva v Olomouckom kraji.


Ing. Marcel Adamčák
Absolvoval viacero odborných školení lektorov a konzultantov. Akreditovaným lektorom CIMA je od roku 2005. Od roku 1996 pracuje v Žleleziarňach Podbrezová a.s. na Odbore Predaja a Marketingu. Od roku 2002 je ako odborný pracovník marketingu zodpovedný za koordináciu marketingových aktivít spoločnosti.
praktické skúsenosti z nasledujúcich marketingových činností realizovaných v priemyselnom parku: príprava marketingového plánu, príprava a realizácia plánu marketingovej komunikácie, realizácia kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov trhu, prieskumu spokojnosti zákazníka, realizácie benchmarkingu, analýzy externého prostredia a analýzy konkurencie.
Ako konzultant v oblasti marketingového vzdelávania spolupracoval s Magnezit Jelšava. Bol konzultantom Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, pri príprave marketingového plánu kúpeľov. Tiež spolupracuje s agentúrou pre prieskum trhu TNS Slovakia.


PhDr. Vojtěch Bednář
Vojtěch Bednář sa zaoberá manažérskym a mediálnym poradenstvom. Je sociológ, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný lektor vo vzdelávacích inštitúciách v súkromnom i verejnom sektore v Slovenskej republike.
Venuje sa problematike manažérskej komunikácie, manažmentu vzťahov a komunikácie produktov a služieb v klasických médiách, ale najmä v prostredí nových komunikačných prostriedkov.
Špecializuje sa tiež na problematiku marketingu v sociálnych sieťach a na integráciu on-line komunikácie do celkového komunikačného mixu. Je autorom mnohých kníh, ktoré sú určené manažmentu, študentom a širokej verejnosti.
Spolupracuje s odbornými médiami, ktoré sa špecializujú na marketingovú, mediálnu a manažérsku komunikáciu. Je členom Syndikátu novinářů České republiky, České Andragogické společnosti a Masarykově Sociologické společnosti.


  Bc.  Pavlína Langerová 
 Vystudovala na Vysoké škole mezinárodních vztahů v Praze,    obor marketing a PR. Je absolventkou kurzu CIMA A,           akreditovaným  lektorem programu CIMA i certifikovaný
 lektor  pro vzdělávání dospělých
Sama pracovala v několika  manažerských a obchodních funkcích (obchodní a personální ředitelka společnosti Manpower, FONS Motorola, Perspektiva apod.).
Své dlouholeté praktické zkušenosti uplatňuje v organizování kurzů pro rozvoj lidského potenciálu a v poradenství. Poznatky z marketingu, managementu a výstavnictví přednášela je jako externista na MU v Brně, VUT a VŠE v Praze, také v rámci programů MBA.
 
Je certifikovaný mezinárodní kouč s bohatou praxí. V současnosti spolupracuje jako externí lektor marketingu a managementu v několika uznávaných českých i mezinárodních firmách. 
Kromě marketingu se zaměřuje na komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání, argumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, business etiketu (zkouška u p. Ladislava Špačka), týmovou spolupráci, koučování, asertivitu a řešení konfliktů a rétoriku.

   Ing. Alena Lenzová
 Vystudovala ČVUT fakultu elektrotechnickou v Praze,        odbor Mikroelektronika. Po absolvování vysokoškolského vzdělání působila 5       let v oboru Informačních technologií v Praze a v USA; pracovala jako systémový    inženýr Novell sítí v Seattlu, Washington, USA.
 Od poloviny 90. let se věnuje profesně Marketingu, je certifikovanou  lektorkou kurzů CIMA a  absolventkou  specializačního vzdělávání v oblasti managementu a výzkumu trhu.
Má  20-letou praxi v marketingu a managementu ve velkých mezinárodních společnostech v telekomunikacích a bankovnictví. Působila jako manažerka marketingových výzkumů a analýz v Aliatelu, ve společnosti Eurotel zastávala pozici manažerky retenčních programů pro rezidentní zákazníky.
 Dále působila jako segmentová marketingová manažerka ve společnosti Telefónica O2, a jako produktová manažerka v GE Money Bank. Její expertní znalost je zejména v oblasti  marketingových výzkumů a analýz, strategického a taktického plánování a exekuce marketingových kampaní, budování vztahu se zákazníky a produktového managementu.
Od roku 2015 působí jako lektorka kurzů CIMA.


Miroslav Albrecht
Vyštudoval
 VŠE v Prahe, odbor Podniková ekonomika a management a neskôr získal titul MBA na Prague International Business School. Je absolventom kurzov CIMA.
Má viac ako 15 rokov praxe v marketingu a manažmente v rôznych odboroch a oblastiach. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľ pre vývoj nových služieb v spoločnosti UP Česká republika (Le Cheque Déjeuner), kde má na starosti rozvojové projekty.
Ďalej pôsobí ako externý lektor marketingu a manažmentu a konzultant najmä pre oblasť strategického marketingu. Vo svojej praxi sa okrem vývoja nových služieb a projektového manažmentu zaoberá najmä strategickým plánovaním a strategickým marketingom a manažmentom všeobecne.

Obchodné podmienky

Storno podmienky 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do desiatich dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie 
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie 
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317 
SWIFT: TATR SK BX 

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 400 EUR 280 EUR1 680 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/ZO SR)1 260 EUR252 EUR1 512 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.